logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

„Mieszkanie na start” to rządowy pogram wspierający osoby, które wynajmują mieszkanie. Z programu mogą skorzystać mieszkańcy, którzy mieszkają w lokalach objętych umową między inwestorem a gminą (np. Urzędem Miasta i Gminy). Dopłaty funkcjonują tylko w tych gminach, które wcześniej zdecydowały się na przystąpienie do rządowego programu. We Wrocławiu o dopłaty mogą się starać obecnie najemcy mieszkań w kilku budynkach wybudowanych przez TBS Wrocław. Maksymalny okres dopłat to 15 lat.

O dopłatę do czynszu możesz się starać, jeśli mieszkasz lub będziesz mieszkać w budynku:

 • przy ul. Błońskiej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
 • przy ul. Dolnobrzeskiej 11, 11A, 11B;
 • przy ul. Uraskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

Komu przysługuje dopłata do czynszu

Możesz starać się o dopłatę, jeśli

 • jesteś osobą fizyczną,
 • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem Polski lub jesteś cudzoziemcem, który ma zezwolenie na pobyt – to może być pobyt stały, czasowy, karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
 • wynajmujesz mieszkanie, które jest objęte programem lub wcześniej zostało objęte dopłatą,
 • nie jesteś właścicielem ani współwłaścicielem mieszkania czy budynku mieszkalnego,
 • nie masz, zrzekłeś się lub zobowiązałeś się do zrzeczenia spółdzielczego prawa własności,
 • rozwiązałeś lub zobowiązałeś się do rozwiązania umowy najmu lokalu gminnego lub innego mieszkania dofinansowanego z BGK,
 • spełniasz kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe

Aby starać się o dopłatę do czynszu musisz spełniać kryterium dochodowe.

Jeśli mieszkasz sam nie możesz mieć większego dochodu niż średnie wynagrodzenie. Obecnie wynosi ono 7155,48 zł. Jeśli mieszkasz z kimś, czyli prowadzisz wieloosobowe gospodarstwo domowe, Wasz dochód może być większy.

W tabelce znajdziesz informacje o maksymalnym dochodzie, jeśli w Twoim domu mieszka więcej niż jedna osoba:

liczba osób w gospodarstwie domowym

maksymalny dochód

1 osoba

7 155,48 zł

2 osoby

10 017,67 zł

3 osoby

12 879,86 zł

4 osoby

15 742,06 zł

5 osób

18 604,25 zł

6 osób

21 466,44 zł

Dochód obliczamy na podstawie dokumentów z zeszłego lub jeszcze wcześniejszego roku.

Jeśli złożysz wniosek między 1 stycznia a 31 lipca Twój dochód obliczymy na podstawie danych sprzed dwóch lat, natomiast jeśli złożysz wniosek między 1 sierpnia a 31 grudnia Twój dochód obliczymy na podstawie dokumentów z poprzedniego roku.

Przykład: jeśli złożysz wniosek w październiku, Twój dochód obliczymy na podstawie dokumentów za 2022 rok. Jeśli złożysz wniosek w styczniu 2024, Twój dochód obliczymy także na podstawie dokumentów z 2022 roku, ale jeśli wniosek złożysz we wrześniu 2024 roku, dochód będzie obliczony na podstawie informacji z 2023 roku.

Jakie dokumenty musisz złożyć

Tutaj znajdziesz informację o potrzebnych dokumentach oraz formularze do wypełnienia, które musisz złożyć:
Druki do pobrania/informacja o potrzebnych dokumentach

Ważne!

Gdy składasz wniosek musisz mieć przy sobie oryginały dokumentów (np. umowy najmu).

Możemy wymagać dodatkowych dokumentów, jeśli będą potrzebne do rozpatrzenia Twojego wniosku.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek złóż w naszym Dziale Wsparcia Mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.

Biuro Obsługi Klienta nr 1
Dział Wsparcia Mieszkańców
ulica Hubska 30-32

Decyzja o przyznaniu dopłaty

Na wydanie decyzji mamy miesiąc. Decyzję wyślemy do Ciebie i do inwestora. Pieniądze z dopłat będą trafiać na konto inwestora, a Tobie inwestor obniży czynsz o kwotę dopłaty.

Obowiązek składania dodatkowych oświadczeń w czasie korzystania z dopłat

Co roku masz obowiązek złożyć oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym oraz o wysokości dochodów Twoich i osób, które z Tobą mieszkają. Oświadczenie musisz złożyć nie wcześniej niż 2 miesiące, ale nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem kolejnych 12 miesięcy dopłat.

Jeśli nie złożysz takiego oświadczenia wstrzymamy dopłaty.

Uwaga!

W czasie korzystania z programu masz obowiązek poinformować nas o zmianie Twojej sytuacji prawnej, jeśli w jej wyniku przestanie przysługiwać Ci dopłata do czynszu, np. jeśli zostałeś właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania. Musisz nas również poinformować, jeśli taka sytuacja dotyczy osób, z którymi wynajmujesz mieszkanie. Masz na to 30 dni.

W przypadku braku informacji będziesz musiał zwrócić wszystkie nienależne dopłaty wraz z odsetkami

Zadzwoń

Jeśli masz pytania możesz skontaktować się z nami pod numerami 71 78 22 346 i 71 78 22 348.

Dodatkowe informacje

Wyliczanie wysokości dopłaty

Dopłata wyliczana jest na podstawie wzoru:

powierzchnia normatywna mieszkania x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2, obowiązujący w dniu złożenia wniosku x współczynnik 1,8% : 12

Jeśli mieszkasz sam powierzchnia normatywna mieszkania wynosi 20 m2.Dla każdej kolejnej osoby powierzchnia jest zwiększana o 15 m2.

Średni miesięczny dochód

Średni miesięczny dochód to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 9 lutego 2023 r. przeciętne wynagrodzenie za 2022 r. w gospodarce narodowej wynosi 6346,15 zł.

Co uwzględniamy przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym

Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uwzględniamy

 • dochód uzyskany przez najemcę lub innego członka gospodarstwa domowego w roku bazowym podzielony przez liczbę miesięcy, w którym był uzyskiwany;
 • dochód uzyskany przez najemcę lub innego członka gospodarstwa domowego po roku bazowym – średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu

jeśli dochód jest uzyskiwany również w miesiącu złożenia wniosku o dopłaty;

Nie uwzględniamy dochodu utraconego przez najemcę lub innego członka gospodarstwa domowego przed dniem złożenia wniosku o dopłaty.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa wynosi 10 zł. Opłatę wpłać na konto Gminy Wrocław (Urzędu Miejskiego Wrocławia):

 • w banku PKO Bank Polski S.A. na numer konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 • w opłatomatach znajdujących się w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia (szczegóły na stronie https://www.wroclaw.pl/oplatomaty-w-urzedach)
 • u inkasenta w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, przy ulicy T. Kościuszki 131.

W tytule wpisz „opłata skarbowa za wydanie decyzji o dopłatach do czynszu, ul……..lokal nr….

Kto składa wniosek w gospodarstwie wieloosobowym

Jeśli wynajmujesz mieszkanie wraz z żoną lub mężem wystarczy, że wniosek o dopłatę złoży jedna osoba. Jeśli wynajmujesz mieszkanie z kimś innym, również wystarczy, że wniosek złoży jedna osoba. Złożenie takiego wniosku traktowane jest na równi ze złożeniem oświadczenia, że jesteś upoważniony do złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje o tym, kto ma prawo do dopłat

Dopłaty do czynszu przysługują Ci, jeżeli w czasie korzystania z programu nie jesteś:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem całości lub w części prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • najemcą innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 W okresie uzyskiwania dopłat najemca nie może podnajmować mieszkania lub jego części.

Przepisy, na podstawie których działamy

 1. Ustawa z 20 lipca 2018 r o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1351);
 2. Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323).
 3. Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).
 5. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu. (Dz. U. 2018 poz. 2521);
 6. Uchwała XXII/1906/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2023 r. poz. 4405);
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij