logo BIP

Formy pomocy

Podstawowe informacje

W sprawach pilnych oczekujemy na Państwa telefony
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),
Biuro Obsługi Klienta, parter.

Biuro przyjmuje:

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności na podstronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wyszukaj

Formy pomocy usługowej

Pomoc usługowa przyznawana w trybie i na zasadach wynikających z ustawy o pomocy społecznej to:

 1. praca socjalna
 2. poradnictwo specjalistyczne
 3. interwencja kryzysowa
 4. usługi opiekuńcze lub specjalistyczne

1. Praca socjalna

Praca socjalna, o której mowa w art. 45 ustawy – czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Praca socjalna prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

2. Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, o którym mowa w art. 46 ustawy, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Realizowane jest bez względu na posiadany dochód.

 • Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
 • Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
 • Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

3. Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa, o której mowa w art. 47 ustawy – stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania występujących dysfunkcji. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę.

4. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej – to pomoc przysługująca osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce ich świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie.

Jak uzyskać pomoc?

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regu pomocy w formie usług opiekuńczych, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

Przyznanie pomocy następuje w formie decyzji administracyjnej.

Zasady odpłatności

Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów.

Dokładne zasady odpłatności określa Uchwała nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września  2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego, dnia 28 września 2012 r., Poz. 3268)

Tabele odpłatności

 • Dla osób samotnych
 • Dla osób w rodzinie                                                                

 

https://mops.wroclaw.pl/images/Dzial_Prasowy/tabelaodlatnosci2022/tabela_odpatnoci_os_samotna_od_01042022-1.jpg

https://mops.wroclaw.pl/images/Dzial_Prasowy/tabelaodlatnosci2022/tabela_odpatnoci_os_w_rodzinie_od_01042022-1.jpg

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, nr 189, poz. 1598 ze zm.).

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Poniżej przedstawiamy:

 • Wzór zaświadczenia lekarskiego 
 • Tabela odpłatności dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gdzie złożyć wniosek i uzyskać informacje?

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez Dział Usług Opiekuńczych.

Adres siedziby głównej:

Ul. Hubska 30-32, 50-502 Wrocław

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

tel./fax: 71 76-57-913

Adresy placówek terenowych:

Pl. Legionów 4-5, 50-047 Wrocław

Ul. Chrobrego 34

Ul. Hubska 30-32, 50-502 Wrocław

Ul. Kamieńskiego 190

Godziny urzędowania pracowników socjalnych: pn, wt, czw, pt 7.30-10.00; śr 13.00-15.30

Sekretariat Działu  Usług Opiekuńczych - telefon 71  76-57-913

Załączniki:
Pobierz plik (Zaświadczenie lekarskie - PSYCHATRYCZNE.pdf)Zaświadczenie lekarskie [PSYCHIATRYCZNE]100 kB02-07-2019
Pobierz plik (3. tabela odpł. za specjalistyczne usługi dla os. z zaburzeniami psychicznymi.pdf)Tabela odpłatności nr 3 za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzenia psychicznymi[Dla osób z zaburzeniami psychicznymi od od 1 .01.2022 r]191 kB10-05-2021
Pobierz plik (tabela odpłatności os. w rodzinie od 01.04.2022.pdf)Tabela odpłatności nr 2 za usługi opiekuńcze (os. w rodzinie) od 01.04.2022 r.[W przypadku osoby w rodzinie - od 01.04.2022 r.]878 kB10-05-2021
Pobierz plik (tabela odpłatności os. samotna od 01.04.2022.pdf)Tabela odpłatności nr 1 za usługi opiekuńcze (os. samotne) od 01.04.2022 r.[Osoba samotna lub osoba samotnie gospodarująca - od 01.04.2022 r.]926 kB10-05-2021
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij