logo BIP

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

 • Postępowanie w sprawach ulg w spłacie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej

Wnioski o zastosowanie ulgi:

 1. Wniosek dłużnika alimentacyjnego o ulgę FA w trybie art. 30 ust.1
 2. Wniosek dłużnika alimentacyjnego o ulgę FA w trybie art. 30 ust. 2
 3. Wniosek dłużnika alimentacyjnego o ulgę ZA

Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową i rodzinna dłużnika alimentacyjnego:

 1. Oświadczenie o sytuacji materialno-bytowej
 2. dokumenty (np. zaświadczenia, decyzje) o wysokości przychodów
  (z wyszczególnieniem składki na ubezpieczenie społeczne, składki NFZ, podatku i kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu netto) osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przez wszystkich członków Pana gospodarstwa domowego (dochody z pracy, z działalności gospodarczej, zasiłki, świadczenia z ZUS, także uzupełniające, stypendia oraz dochody z innych źródeł), a w przypadku braku dochodów dołączenie oświadczenia o źródłach utrzymania;
 3. kserokopia dokumentów (faktury, rachunki, umowy, itp.) poświadczających miesięczne obciążenia finansowe gospodarstwa domowego (opłaty czynszowe, zaległości czynszowe, prąd, gaz, kredyty, media, leki, telefon, internet i inne) oraz kserokopie dowodów wpłat poniesionych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 1. kserokopia dokumentów potwierdzających stan zdrowia (aktualne, te które są w domu), jeśli Pan lub ktoś z członków Pani/Pana gospodarstwa domowego jest osobą niezdolną do pracy lub choruje przewlekle albo jeśli ktoś legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. inne dokumenty mogących mieć wpływ na zastosowanie wnioskowanej ulgi.

Miejsce złożenia wniosku:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Dział Świadczeń
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław

Forma złożenia wniosku/korespondencji:

Organ właściwy dłużnika (organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 (z tytułu funduszu alimentacyjnego, z tytułu zaliczek alimentacyjnych, należności likwidatora funduszu alimentacyjnego ) w łącznej wysokości:

 1. 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
 2. 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
 3. 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

Ponadto organ właściwy wierzyciela (organ właściwy dla osoby uprawnionej do alimentów) może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną (art. 30 ust.2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij