logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

 

Zasady wydawania kart parkingowych dla osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności.

Karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie orzeczeń zespołu orzekającego
o niepełnosprawności
, wydanych od  1 lipca 2014 r., tj. zgodnie
z obowiązującymi od tego dnia nowymi  kryteriami oceny ograniczeń osoby niepełnosprawnej w samodzielnym poruszaniu się.

Wyjątek:  od powyższej zasady wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej  (w punkcie 9 szczegółowych wskazań).

Pozostałe osoby muszą uzyskać nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Obecnie uprawnienie do karty parkingowej zespoły orzekające mogą wskazać wyłącznie:

 • osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mającej zarówno  znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia) lub 10-N (choroba neurologiczna),
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przy czym miarą tego ograniczenia w przypadku dzieci jest ocena sprawności motorycznej stosownie do wieku dziecka.

 

Tryb wydawania karty parkingowej


Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć w dowolnie wybranym powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

We Wrocławiu wniosek składa się w siedzibie Powiatowego Zespołu pl. Solidarności 1/3/5, III piętro – pokój nr 316.

 

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

Wymagane dokumenty  

 1. Wypełniony i podpisany wniosek (druk do pobrania). Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności pracownika powiatowego zespół.
 2. Aktualne zdjęcie (tło jasnobiałe) o wymiarach 35 x 45 mm
 3. Dokument potwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej - do wglądu.
 4. Dowód dokonania wpłaty 21 zł.
 5. Prawomocne orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania 
  o Niepełnosprawności lub Wyrok Sądu od którego nie wniesiono środka zaskarżenia – do wglądu.

 

Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i 30 dni w przypadku orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub strona zrzekła się  prawa do wniesienia odwołania w organie. Oświadczenie w tym przedmiocie musi być złożone przed organem, który orzeczenie wydał.

Ważne: składając wniosek należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty oraz oryginał  prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopni niepełnosprawności lub  o wskazaniach do ulg i uprawnień.  
Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania lub zrzeczono się prawa do wniesienia odwołania.

 

Ważne: dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie karty parkingowej, a nie do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, złożonego w celu ustalenia uprawnień do karty parkingowej.

Przed dokonaniem wpłaty należy upewnić się, czy posiadane orzeczenie uprawnia do otrzymania karty parkingowej.


Wpłat można dokonywać w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ulicy Strzegomska 6 lub na konto MOPS:

 67 1020 5226 0000 6202 0417 1617

Ważne: w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby niepełnosprawnej.

 
Kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, a w ostatnim dniu roboczym miesiąca w godzinach 10:00 do 12:00.

 

Karta parkingowa dla placówki

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.
Składając wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki wnioskodawca oświadcza o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się
  i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki. Numer rejestracyjny samochodu będzie wpisany w kartę parkingową wystawioną dla danej placówki.

 

Odbiór karty parkingowej 


W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty. Kartę należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz przedłożeniu pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Oświadczenie o upoważnieniu innej osoby do odbioru karty parkingowej można złożyć w momencie składania wniosku o wydanie karty (na druku wniosku).

 

Uprawniania właściciela karty parkingowej

 1. Karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną.
  Z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej korzysta osoba niepełnosprawna, która kieruje  pojazdem samochodowym,
  a także osoba, która przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową.
 2. Kartę parkingową należy umieścić za przedniej szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.
 3. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju oraz w krajach Unii Europejskiej.
 4. Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

 

 

Wzór karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością

Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

                               

PODSTAWA PRAWNA WYDANIA KART PARKINGOWYCH

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  25 czerwca 2014 r w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1438)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)

Informacje dotyczące orzecznictwa - Strona Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o kartę parkingową.pdf)Wniosek o kartę parkingową.pdf[Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej do pobrania]229 kB08-06-2015
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij