logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

logo koronawirus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w ogłoszonym w dniu 14 maja 2020 r. konkursie ofert na realizację zadania publicznego  pt.REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON – I EDYCJA

Pełna treść ogłoszenia dostępna  jest: http://bip.mops.wroclaw.pl/?cid=124

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)

Celem zadania jest zaspakajanie potrzeb oraz podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych, mieszkańców Wrocławia, w tym:

 • tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym,
 • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu,
 • wspieranie w niezależnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, a w przypadkach, gdy jest to możliwe, dążenie do usamodzielnienia,
 • podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekaże na realizację ww. zadania dotację do wysokości 700 000,00 PLN.

W ramach konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1945) mogą być składane oferty dotyczące realizacji m. in. następujących zadań:

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących społecznie te osoby;
 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
 3. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
 4. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
 5. mają na  celu  nabywanie,  rozwijanie  i   podtrzymywanie umiejętności  niezbędnych   do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 6. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną,
 7. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
 8. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego;
 9. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
 10. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  2. kierowanych do osób niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania;
 11. świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Adresatami zadań nr 1, 2, 3, 4, 8 są osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  tj. legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, zamieszkujące lub przebywające we Wrocławiu oraz członkowie ich rodzin i najbliższe otoczenie społeczne.

Wszystkie działania realizowane w ramach konkursu muszą uwzględniać aktualną sytuację epidemiologiczną i być zgodne z nałożonymi przez rozporządzenia rządowe ograniczeniami  w związku z pandemią koronawirusa oraz z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa. Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę możliwość wykonania zadań przy obowiązujących ograniczeniach.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji
NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji
NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 II piętro.

Termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020  r. o godzinie 12.00.

Informacja o wynikach:

 • z weryfikacji formalnej do dnia 15 czerwca 2020 roku zostanie umieszczona:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.mops.wroclaw.pl ,
 2. na stronie internetowej mops.wroclaw.pl,
 3. na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej , 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6, parter;
 • z opinii i wyboru ofert do dnia 26 czerwca 2020 roku zostanie umieszczona:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.mops.wroclaw.pl ,
 2. na stronie internetowej www.mops.wroclaw.pl,
 3. na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej , 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6, parter;

Przyglądamy się sytuacji epidemiologicznej i planujemy jeszcze w 2020 roku ogłosić następną edycję konkursu. Mamy nadzieję, że środki będzie można przeznaczyć na większy zakres działań. Trzymajcie się zdrowo!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij