logo BIP

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

logo PFRON logo MOPS herb Miasta Wrocław

W roku 2020 Gmina Wrocław przystąpiła do realizacji programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W Gminie Wrocław realizatorem został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Program skierowany był do mieszkańców Wrocławia.

Program finansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gmina Wrocław otrzymała na ten cel środki w wysokości
2 460 000,00 zł.

ADRESACI PROGRAMU:

Adresatami programu zgodnie z rozdziałem III ust. 6 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III(…) „ programu były wyłącznie :

 1. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,
 2. uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,
 3. podopieczni dziennych domów pomocy społecznej,
 4. podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki;
 6. pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

CEL PROGRAMU:

W ramach Modułu III, osoby niepełnosprawne, które są podopiecznymi w/w placówek
1–7 mogą otrzymać wsparcie w formie dofinansowania kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych z uwagi na brak możliwości organizacji zajęć w placówce w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii,  przy spełnieniu dodatkowo następujących wszystkich przesłanek*:

 • podopieczny placówki utracił w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku(…) możliwość korzystania z zajęć w placówce przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w każdym z miesięcy, których dotyczy wniosek o dofinansowanie (rozdz. III ust. 5 pkt 1 „Kierunków(…) ),
 • placówka rehabilitacyjna, w której utracił wsparcie świadczy pomoc w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 10 miesięcy w roku (rozdział  II ust. 10 programu),
 • za miesiąc, za który podopieczny placówki ubiega się o dofinansowanie w programie nie  nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie w Module III, mogło zostać przyznane maksymalnie w wysokości 500 zł na okres nie dłuższy niż 5 miesiące ( max. 2500 zł ).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym nie później jednak niż do dnia 4 września 2020 roku.

GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?                      

Apelujemy i zachęcamy do składania wniosków w pierwszej kolejności drogą elektroniczną:

 1. Przez system SOW (system obsługi wsparcia- logowanie na stronie: sow.pfron.org.pl) Ostatecznie wnioski można wysłać drogą pocztową na adres lub zgłosić się osobiście:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych (pokój 25)

Ul. Strzegomska 6

53-611 Wrocław

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij