logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

 

MOPS Wrocław

MOPS Wrocław

 

Wrocławskie Nadodrze to część miasta przez wielu nie odkryta i nie doceniana. Tymczasem jest to miejsce magiczne, z niepowtarzalnym klimatem starych, przedwojennych kamienic, urokliwych, choć zaniedbanych podwórek i skwerów. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr  7 na terenie osiedla Nadodrze realizuje Program Aktywności Lokalnej ‘Aktywne Nadodrze’ od 2010 r.

 Program Aktywności Lokalnej pod nazwą „Aktywne Nadodrze – moje miejsce, mój dom” realizowany jest w okresie od 01.03.2014 r. do 31.05.2015 r. w ramach projektu „Wrocław Miastem Aktywnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to rejon opiekuńczy Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr 7 (ZTPS 7). Osobą odpowiedzialną za realizację projektu pod względem organizacyjnym, merytorycznym i sprawozdawczym jest zastępca kierownika ZTPS 7 P. Wioletta Bodnar – koordynator PAL ZTPS 7.

 Znając skalę problemów oraz mając na uwadze doświadczenie i bazę techniczną chcemy odpowiedzieć na autentyczną potrzebę lokalną mieszkańców osiedla Nadodrze i Kleczków. Zamienić bierność, marazm, uzależnienie od świadczeń MOPS  we Wrocławiu na aktywną postawę i samo inicjatywę. Brak pracy, uzależnienia, izolacja społeczna, zła sytuacja finansowa rodzin powoduje zły stan emocjonalny osób, nieprawidłowe relacje pomiędzy członkami rodziny, zanikanie wspólnych spraw, rozmów itp. Bezrobocie i uzależnienia odnoszą nie tylko skutki ekonomiczne, ale także społeczne, towarzyszą temu dysfunkcje utrudniające prawidłowe funkcjonowanie. Są to np.: niska samoocena, brak wiary w realny wpływ na rzeczywistość, bierność, niski poziom kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych, postawy roszczeniowe. W rodzinach dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, uzależnieniami i korzystających z pomocy społecznej dochodzi do nawarstwiania się problemów finansowych, bytowych i wychowawczych, które dotykają wszystkich członków rodziny. Ponadto brak aktywności zawodowej często negatywnie wpływa na wszystkie sfery życia człowieka ponieważ utrudnia pełnienie ról społecznych. Osoby bezrobotne lub/i niepełnosprawne zazwyczaj nie mają umiejętności lub motywacji, by samodzielnie przezwyciężać swoje trudności. Zdarza się, że sytuacje takie są problemem wielopokoleniowym

Chcąc przeciwdziałać marginalizacji osób bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz osób uzależnionych, pozostających w terapii, należy otoczyć te osoby szczególną opieką i zapewnić im wsparcie i pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości i akceptacji siebie. Konieczne jest zatem podjęcie wobec tych podopiecznych kompleksowych działań z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej z tych osób), realizowanych w określonym porządku (wzmacnianie psychiczne, kształtowanie kompetencji życiowych i społecznych, wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania indywidualnych i lokalnych problemów), przygotowanie do wyjścia na rynek pracy (określenie predyspozycji zawodowych, zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacja, umiejętności obsługi programów komputerowych). W działania musi być także włączone otoczenie tych osób, ponieważ bez ich wsparcia niemożliwe jest rozwiązanie istniejących problemów (każdy człowiek uwikłany jest w różne relacje i jego funkcjonowanie zależy od innych ludzi).

Zatem, celem poszukiwania nowych rozwiązań i usprawniania już realizowanych działań na rzecz aktywizacji społecznej klientów MOPS, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 7  wdraża Program Aktywności Lokalnej w rejonie Osiedla Nadodrze i Kleczków. Udział osób zakwalifikowanych do projektu ma im pomóc zmobilizować się do działania i odnaleźć motywację do pracy. Chcemy aby bezrobotni, nieaktywni zawodowo i niepełnosprawni stali się samodzielni i zadbali o poprawę sytuacji bytowej swoich rodzin.

Jednym z instrumentów aktywnej integracji w Programie Aktywności Lokalnej jest Akademia Lidera. Uczestnikami są osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zamieszkałe na Osiedlach Nadodrze i Kleczków. Udział w Akademii Lidera ma ich przygotować do przedsiębiorczości społecznej, wyposażyć w zasób wiedzy niezbędnej do podejmowania samodzielnych działań służących zaprowadzaniu zmian w życiu własnym i w najbliższym otoczeniu, ma służyć rozpoznawaniu i rozwijaniu własnego potencjału do bycia liderem i w dalszej perspektywie podejmowania działań w kierunku animowania lokalnych wydarzeń, stawania się inicjatorami i organizatorami.

W ramach pracy z osobami uzależnionymi w Programie Aktywności Lokalnej Aktywne Nadodrze będziemy starać się wprowadzić trzy rodzaje wsparcia:

  1.      W obszarze braku zdolności do rozpoznawania i uznawania faktu własnego uzależnienia oraz gotowości do pracy nad sobą
  2.      W obszarze uszkodzenia życia emocjonalnego i duchowego
  3.      W obszarze braku zdolności do rozumienia siebie i innych oraz do konstruktywnej wizji własnego życia.

Wiodącym instrumentem PAL Aktywne Nadodrze w edycji 2014/2015 będzie Animator Lokalny czyli ktoś kto zgromadzi ludzi w jednym czasie i  miejscu, umożliwia spotkanie, integruje ludzi, daje szansę na poznanie i sprawdzenie się we wspólnym działaniu. Jego zadaniem będzie wsparcie animacyjne czyli pobudzanie ludzi do samopomocy, do wspólnego działania, motywowanie uczestników do większej aktywności zawodowej i społecznej, wzmacnianie wiary we własne możliwości, odkrywanie przez nich swoich mocnych stron, pogłębianie samoświadomości swoich predyspozycji i preferencji. Na tej podstawie uczestnicy będą mogli skonkretyzować swoje plany i cele zawodowe, tym samym i życiowe, konstruować indywidualny plan działania, działać społecznie. Podkreślenia wymaga fakt, że Animator to osoba, która wspiera, motywuje, inspiruje, towarzyszy, ale nie wyręcza. Zna problemy beneficjenta i jego rodziny, jego usytuowanie w najbliższym środowisku, lokalnej społeczności, dzięki czemu pomocny jest w budowaniu sieci wsparcia dla swych podopiecznych.

W Programie Aktywności Lokalnej będziemy starać się wykorzystywać istniejące pomieszczenia, budynki do spotkań ludzi, poszukiwać „otwartych” miejsc do różnych form aktywności i działań. Słowo „otwarte” oznacza przyjazne miejsce do zagospodarowania i wykorzystania przez społeczność lokalną. Może ono służyć rozwojowi zainteresowań członków grupy, spędzaniu czasu wolnego, edukacji, integracji społeczności lokalnej. Jednak musi być spełniony warunek – tego typu Centrum powinno wypracowywać ze społecznością lokalną pomysły na inicjatywy i projekty, a nie przygotowywać odgórnie i samodzielnie ofertę dla konkretnego miejsca. Mamy nadzieję na przygotowanie w przyszłości takiego miejsca w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia przy ul Rydygiera.

 

Koordynator PAL 'Aktywne Nadodrze' - Wioletta Bodnar tel. 071 78 22 423

Animator Lokalny PAL 'Aktywne Nadodrze' - Magdalena Kubczak tel. 071 78 22 427


MOPS Wrocław

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij