logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W OKRESIE PANDEMII OCZEKUJEMY
NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

Świadczenia rodzinne
i Program Rodzina 500+

tel. 71 79 99 274

tel. 71 78 22 326 (wypłaty)

 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

KARTA RODZINA PLUS
i KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Strzegomska 6, pokój 26

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
                  

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006 Działania 1.5  Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka  realizowany jest od 02. 01. 2006 r. do 31. 12. 2007 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu projekt „Wszechstronne edukowanie- efektywne pomaganie”. Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest „pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.  Głównym celem Sektorowego Programu Operacyjnego  Rozwój Zasobów Ludzkich  jest „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.

Cel projektu

Celem projektu „Wszechstronne edukowanie- efektywne pomaganie” jest wzmocnienie efektywności funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pracującej z osobami z grup szczególnego ryzyka. Wzrost kompetencji zawodowych pracowników MOPS oznacza wzrost jakości świadczonych usług oraz satysfakcji klientów przynależących do grup szczególnego ryzyka. 
Cele szczegółowe: 
·         aktualizacja wiedzy beneficjentów, 
·         uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów, 
·         doskonalenie umiejętności interpersonalnych beneficjentów, 
·         wsparcie psychospołeczne beneficjentów,

Adresat projektu

Adresatem projektu (beneficjentami ostatecznymi) jest kadra pracowników MOPS (pracownicy socjalni, kadra kierownicza i nadzorująca, kadra wyspecjalizowana – łącznie 214 osób), działająca na rzecz osób z grup szczególnego ryzyka, tj. osób długotrwale bezrobotnych, jak również uzależnionych od alkoholu, narkotyków (uczestniczących w terapii lub po jej zakończeniu), bezdomnych, uchodźców, osób po opuszczeniu Zakładu Karnego.

Planowane działania

Projekt zakłada realizację różnych form edukacyjnych i wspierających, odpowiadających współczesnym  standardom edukacji w zakresie pracy socjalnej, m.in. specjalizacje I i II stopnia oraz różnorodne szkolenia, indywidualnie dostosowane do pełnionej roli oraz predyspozycji pracowników np. szkolenie z zakresu kontraktu socjalnego z osobami z grup szczególnego ryzyka, prowadzenia grup wsparcia, pracy z rodziną, grupą, pracy socjalnej z rodziną wielodzietną, z zakresu terapii indywidualnej i grupowej, z zakresu socjoterapii, sposobów radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, z zakresu pracy z osobą bezrobotną, superwizji  zewnętrznej (indywidualnej i grupowej)  i wiele, wiele więcej... ... a to wszystko po to, by jakość usług, świadczonych na rzecz klientów MOPS z grup szczególnego ryzyka, była jeszcze wyższa, pełniejsza, bogatsza... Wyboru grupy 214  ostatecznych beneficjentów dokonano w pierwszym kwartale projektu (I-III.2006r.). Rekrutacja spośród beneficjentów do szkoleń realizowanych w ramach projektu jest prowadzona sukcesywnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń. Nad procesem rekrutacji uczestników do szkoleń czuwa Zespół Kwalifikujący, na czele z  Przewodniczącym (Liderem Projektu) -  kierownik Działu Analiz Programów i Szkoleń MOPS (DAPS), członkami zespołu są również: specjalista w Dziale Organizacji i Nadzoru MOPS (DON), specjalista pracy zespołowej oraz konsultant – psycholog w DAPS.

Zakładane rezultaty
 • Za rezultat twardy projektu przyjmuje się 43 zrealizowane szkolenia, 205 przeszkolonych pracowników, 36 dyplomów z zakresu specjalizacji I stopnia, 18 dyplomów z zakresu specjalizacji  II stopnia lub zaświadczeń o ukończeniu specjalizacji II stopnia. 
 • Za rezultat miękki projektu przyjmuje się wzrost wiedzy, umiejętności metodologicznych, interpersonalnych i komunikacyjnych u beneficjentów ostatecznych.
Zarządzanie projektem
 • Projekt zarządzany jest przez Zespół Wdrażający na czele z Liderem Projektu (Kierownik DAPS), współpracujący z Ekspertem ds. Księgowości (księgowy MOPS) i Ekspertem ds. Prawnych (prawnik MOPS).
 • Liderowi Projektu podlega Ekspert Merytoryczny (specjalista pracy zespołowej MOPS) oraz Koordynator Administracyjny  wraz z Zespołem Administracyjnym (zatrudnionych dla celów projektu).
 • Lider Projektu, Ekspert ds. Księgowości, Ekspert ds. Prawnych, Ekspert Merytoryczny, Psycholog i Koordynator Administracyjny tworzą Zespół Wdrażający.
 • Zadania związane z obsługą administracyjno - biurową realizuje Zespół Administracyjny złożony z Koordynatora Administracyjnego, Pracownika Administracyjnego, Pracownika ds. Finansowo- Księgowych i Referenta ds. Prawnych- zatrudnionych na potrzeby projektu.
Siedziba:

Dla potrzeb realizacji projektu zostało uruchomione Biuro Projektu w lokalu wynajętym i wyposażonym dzięki środkom przyznanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, znajdujące się przy Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 24-25 (II p.).
Pytania dotyczące projektu można również kierować do kierownika Działu Analiz, Programów i Szkoleń, przy ul. Podwale 75 oficyna, p. E. Olber - Lidera Projektu.

Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego są dostępne na stronach: 
www.efs.gov.pl 
www.europa.eu.int

Postęp realizacji projektu

Zgodnie z założonym planem prowadzone są działania informacyjno-promocyjne. Systematycznie aktualizowana jest baza danych. Zgodnie z podpisanymi umowami podwykonawcy sukcesywnie przekazują nam podsumowania testów sprawdzających wiedzę uczestników szkoleń – b.o. na początku i na końcu szkolenia. Gromadzimy listy obecności, ewaluacje form szkoleniowych, które następnie podsumowujemy. Do szkoleń długofalowych prowadzimy dzienniki zajęć natomiast do form szkoleniowych krótkich (w szczególności jednodniowych) konspekty przygotowane przez prowadzących.  W celu usprawnienia przepływu informacji cyklicznie (średnio raz w miesiącu) odbywają się spotkania łączników, czyli osób odpowiedzialnych za sprawny przepływ informacji pomiędzy Biurem Projektu a beneficjentami ostatecznymi. Całość realizacji projektu nadzorowana jest przez Zespół Wdrażający powoływany przez Lidera projektu.Do chwili obecnej wsparciem objęto  226 beneficjentów ostatecznych (190 pracowników socjalnych, 21 specjalistów, 15 kierowników i pracowników nadzoru). Zrealizowano 30 cykli szkoleniowych. W trakcie realizacji są 4 szkolenia. Po każdym cyklu szkoleniowym osoby biorące w nim udział otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Przez cały okres trwania projektu beneficjenci ostateczni mają możliwość korzystania ze wsparcia psychologicznego, takiego jak superwizje i rozmowa wspierająca z psychologiem oraz uczestniczenia w warsztatach (Forum Wymiany Doświadczeń, praktyczna nauka powoływania i pracy w zespołach interdyscyplinarnych).

Egzaminy ze specjalizacji

We wrześniu bieżącego roku przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną odbył się egzamin ze Specjalizacji I stopnia dla drugiej grupy beneficjentów ostatecznych. Wszystkie osoby pomyślnie przeszły egzamin, a dziesięć z nich wyróżniono. Z kolei 28 października przed Centralna Komisją Egzaminacyjną w Warszawie przeprowadzono egzamin ze Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla 20 naszych beneficjentów. Również w tym wypadku wszystkie osoby zdały egzamin, w tym 6 zostało wyróżnionych.

Promocja

Działania informacyjno-promocyjne koncentrowały się na rozpropagowaniu idei projektu „Wszechstronne edukowanie – efektywne pomaganie” oraz roli Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego przy realizacji projektu.
Beneficjenci ostateczni otrzymali materiały informacyjno-promocyjne, tj. ulotki, kalendarze promocyjne, teczki, długopisy. Biuro Projektu, miejsca szkoleń, jednostki organizacyjne MOPS zostały oznakowane za pomocą plakatów. Budynek, w którym mieści się Biuro Projektu oznaczono dodatkowo tablicą zawierającą logo UE, EFS, MOPS oraz herb Wrocławia. Dotychczas w prasie ukazało się 7 artykułów informacyjno-promocyjnych.  Promocja projektu oraz informacja o EFS przekazywana była również ustnie podczas: spotkań negocjacyjnych przy wyborze podmiotów szkolących, spotkań informacyjnych dla uczestników szkoleń, w środowisku lokalnym (w ramach Forum Wymiany Doświadczeń), a także wśród praktykantów, studentów oraz stażystów (w tym także stażystów i praktykantów ze Lwowa) odbywających praktyki w MOPS. W lutym bieżącego roku wysłano do Warszawy zdjęcia do tworzonej przez Departament Wdrażania EFS „Galerii Fotograficznej DWF”. Z kolei w marcu projekt zgłoszono na konkurs „Dobre praktyki EFS” organizowany przez Departament Zarządzania EFS. Szczególną formą informacji i promocji projektu jest Księga Pamiątkowa Projektu (Kronika), gdzie opisywane są wszystkie ważniejsze wydarzenia związane z realizacją projektu. Najciekawsze działania promocyjne projektu:

 • Prezentacja na Seminarium, pt. „EFS szansą na podniesienie kwalifikacji kadry instytucji pomocy społecznej” zorganizowanej przez Departament Wdrażania EFS MPiPS w maju 2006 r. w Warszawie.
 • Odczyt Lidera Projektu pt. „Superwizja w ośrodku pomocy społecznej” na konferencji pod tytułem „Czy nadszedł już czas na proces zmian” (26 wrzesień 2006 r., Karpacz)
 • Prezentacja multimedialna na szkoleniu dla kadr pomocy społecznej Dolnego Śląska (2-6 października 2006 r., Karpacz)
 • Prezentacja na seminarium upowszechniającym pt. „Wsparcie społeczne przez lokalne media” (28 listopad 2006 r., Karpacz)
 • Prezentacja multimedialna na konferencji pt. „Możliwości wsparcia dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” (18 czerwiec 2007 r., Wrocław)
 • Prezentacja na IV Konferencji Pracowników Socjalnych w Częstochowie (4-6 czerwiec 2007 r., Częstochowa)
 • Spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej z Mołdawii w ramach projektu realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej  (2 luty 2007 r., Biuro Projektu - Wrocław)
Monitoring projektu

Od początku realizacji projektu prowadzony jest bieżący monitoring projektu (finansowy i merytoryczny). Nad prawidłową realizacją projektu czuwa Zespół Wdrażający. Na bieżąco uzupełniana jest baza danych beneficjentów ostatecznych oraz dokumentacja projektu.

Wydatki

Dotychczas wydatkowano 89,20 % wydatków projektu.

Seminarium upowszechniające

Seminarium odbyło się w dniu 21 listopada 2007 r. o godz. 9.30 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia (Sukiennice 9). 
Seminarium, do udziału w którym zaproszono wiele znakomitości zajmujących się pomocą społeczną, było okazją do dyskusji na temat współczesnych wyzwań dla instytucji pomocy społecznej i ich pracowników.  Wydarzenie to, stanowiące uwieńczenie naszej 2-letniej pracy, było również okazją do zaprezentowania naszych doświadczeń w zakresie realizacji projektów współfinansowanych przez Unię.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij