logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

logo UNICEF UM Wrocław

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje działania wspierające dzieci i ich opiekunów, którzy uciekają przed wojną na Ukrainie. Zadanie realizowane i finansowane jest w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz „Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.”

Realizujemy następujące działania:

 1. Zatrudniamy aspirantów pracy socjalnej, którzy znają język ukraiński. Ułatwiają oni rodzinom uchodźczym poruszanie się po Wrocławiu i w polskim systemie wsparcia i prawa. Wraz z pracownikiem socjalnym diagnozują sytuację rodziny, określają ich potrzeby, udzielają wsparcia lub informują gdzie można uzyskać konieczną pomoc.
 2. Zatrudniamy asystentów rodziny, którzy pomagają rodzinom z dziećmi. Głównym zadaniem asystentów jest wspieranie rodziców dzieci w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Udzielają im rad, wspierają emocjonalnie, pomagają rozwiązać problemy związane z wychowaniem dzieci oraz problemy dnia codziennego. Wspierają w budowaniu bliskich, prawidłowych więzi w rodzinie.    
 3. Wspieramy opiekunów tymczasowych dzieci oddzielonych od rodziców z powodu działań wojennych. W tym celu zatrudniamy koordynatorów, którzy pomagają odpowiednio wypełniać rolę opiekuna dzieci w trudnej sytuacji życiowej: w nowym miejscu, bez osób bliskich, po doświadczeniu wojny. Dodatkowo szkolimy opiekunów oraz rodziny zastępcze tych dzieci.
 4. Wspieramy ukraińskie dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością. Zadanie to zrealizują wrocławskie organizacje pozarządowe. Obejmie ono diagnozę potrzeb i możliwości dzieci, wsparcie psychologiczne, naukę języka polskiego, terapię zajęciową, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny / pomocniczy, organizację zajęć w ramach klubów i świetlic, itp.
 5. Wspieramy kobiety i dzieci doznające przemocy domowej lub będące jej świadkami. Pomoc uzyskają podczas treningów i warsztatów edukacyjnych, zajęć relaksacyjnych, sesji psychologicznych. Nasi pracownicy, dzięki diagnozie postrzegania przemocy w rodzinach ukraińskich, będą mogli, przy wykorzystaniu wypracowanych narzędzi, skutecznie pomagać osobom potrzebującym.
 6. Wspieramy finansowo w formie zasiłków celowych dla rodzin, które spełniają kryteria dochodowe określone w Ustawie o pomocy społecznej oraz zasiłków dla dzieci znajdujących się pod opieką opiekunów tymczasowych.
 7. Rozpowszechniamy materiały informacyjne (ulotki) nt. form wsparcia realizowanych przez MOPS.
 8. Promujemy zawodowe rodzicielstwo zastępcze. Pomoże to w znalezieniu nowego domu dla dzieci oddzielonych od rodziców.
 9. Podnosimy kompetencje pracowników MOPS.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami zapraszamy do kontaktu:

71 / 784 96 06, 71/ 784 96 04, 71/ 784 96 05.

 

Міський Осередок Соціальної Допомоги (MOPS) у Вроцлаві проводить заходи з підтримки дітей та їх опікунів, які тікають від війни в Україні. Завдання реалізується та фінансується Дитячим фондом ООН (UNICEF) на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та містом Вроцлав від 9 червня 2022 року та «Листів обміну на надання підтримки, пов’язаної з екстреним реагуванням на біженців у Вроцлаві від 06.09.2022.( Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.)

 

Ми здійснюємо такі види діяльності:

 1. Працевлаштовуємо у себе аспірантів соціальної роботи, які володіють українською мовою. Вони полегшують орієнтацію сімей біженців у Вроцлаві а також у польській системі підтримки та правовій системі. Разом із соціальним працівником вони діагностують ситуацію в сім’ї, визначають її потреби, надають підтримку чи повідомляють, де можна отримати необхідну допомогу.
 2. У нас працюють сімейні асистенти, які допомагають сім'ям з дітьми. Основним завданням асистентів є підтримка батьків дітей у виконанні ними опікунської та виховної функції. Вони дають їм поради, підтримують емоційно, допомагають вирішити проблеми, пов’язані з вихованням дітей, побутові проблеми. Вони підтримують побудову близьких, правильних стосунків у родині.
 3. Ми підтримуємо тимчасових опікунів дітей, які були розлучені з батьками через бойові дії. Для цього у приймаємо на роботу координаторів, які допомагають гідно виконувати роль опікуна дітей, які опинились у складній життєвій ситуації: на новому місці, без рідних, після пережитої війни. Крім того, ми навчаємо опікунів та прийомні сім’ї цих дітей.
 4. Ми підтримуємо українських дітей з інвалідністю та груп ризику інвалідності. Це завдання виконують неурядові організації Вроцлава. Воно включатиме діагностику потреб та можливостей дітей, психологічний супровід, вивчення польської мови, трудотерапію, забезпечення реабілітаційним/допоміжним обладнанням, організацію діяльності в клубах та громадських центрах тощо.
 5. Ми підтримуємо жінок і дітей, які зазнають або стають свідками сімейного насильства. Вони отримають допомогу під час тренінгів та навчальних майстер-класів, релакс-класів та психологічних сесій. Наші співробітники, завдяки досвіду діагностики насильства в українських сім’ях, зможуть ефективно допомагати тим, хто цього потребує, використовуючи розроблені інструменти.
 6. Ми надаємо фінансову підтримку у вигляді цільової допомоги сім’ям, які відповідають критеріям доходу, визначеним Законом про соціальну допомогу, та допомогу на дітей, які перебувають під опікою тимчасових опікунів.
 7. Розповсюджуємо інформаційні матеріали (листівки) про форми підтримки, які реалізує MOPS.
 8. Пропагуємо професійне прийомне батьківство. Це допоможе знайти новий дім для дітей позбавлених батьківського піклування.
 9. Підвищуємо компетенції співробітників MOPS.

Якщо вас цікавить додаткова інформація, зв'яжіться з нами:

71 / 784 96 06, 71/ 784 96 04, 71/ 784 96 05.

 

 

Municipal Social Welfare Centre  implements actions and activities to support children and their caregivers who flee from the war in Ukraine. The task is carried out and financed by the United Nations children's Fund (UNICEF) on the basis of the Memorandum of Understanding between the United Nations children's Fund (UNICEF) and the City of Wroclaw of 9.06.2022 and the ‘Letters of exchange for the revision of support related to emergency response in Wroclaw 09.06.2022.’

Our main actions are:

 1. We employ aspirants of social work who know the Ukrainian language. They make it easier for refugee families to move around Wroclaw in the Polish law system as well as possibilities of support. Together with a social worker, they diagnose the situation of the family, identify needs, provide support, or indicate where family members can obtain the necessary assistance.
 2. We employ family assistants to help families with children. Their main task is to assist parents of children in the keepers role. Assistants give advice, support emotionally, help to solve the problems of raising children and the problems of everyday life. They help build close, right relationships within the family.
 3. We support temporary child carers separated from parents by war. In this case, we employ coordinators to help fulfill the role of guardian of children adequately. They accompany to caregivers, in this difficult life situation as being in a new place, with no relatives aside, with experiencing the war. Additionally, we train caregivers and foster families members.
 4. We support Ukrainian children with disabilities and at risk of disabilities. This task will be carried out by Wrocław's NGOs. It will cover the diagnosis of children's needs and their opportunities, psychological support, teaching of Polish language, therapy, provision of rehabilitation/support equipment, organization of courses within clubs and communities rooms, etc.
 5. We support women and children who experience or witness domestic violence. They will gain help during trainings and education workshops, relaxation activities, psychological sessions. Our employees will be able, through the diagnosis of the perception of violence in Ukrainian families, to effectively assist those in need, using developed and adjusted tools.
 6. We provide financial support in the form of allowances targeted at families that meet the income criteria set out in the Social assistance Act and benefits for children under the care of temporary carers.
 7. We provide information (leaflets) on the forms of support provided by Municipal Social Welfare Centre in Wrocław.
 8. We promote professional foster families. This will help in finding a new home for children separated from their parents.
 9. We enhance skills of Municipal Social Welfare Centre`s employees.

 

People who are interested in additional information we invite to contact us:

71 / 784 96 06, 71/ 784 96 04, 71/ 784 96 05.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij