logo BIP

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

loga projektu TRAMPOLINA

W okresie 01.03.2019 r. - 31.12.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, z ramienia Gminy Wrocław, zrealizował projekt „TRAMPOLINA–mieszkania wspomagane”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu wyniosła 1 788 840,00 zł. Wysokość dofinansowania to 1 699 398,00 zł, z czego wydatkowano 1 397 592,53 zł (pozostałe środki to wkład własny Gminy Wrocław).

Adresaci projektu

Projekt był odpowiedzią na trudną sytuację osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, które muszą opuścić miejsce dotychczasowego pobytu. W tej grupie znaleźli  się wychowankowie pieczy zastępczej, opuszczający placówki opiekuńczo – wychowawcze lub rodziny zastępcze oraz osoby  doświadczające przemocy w rodzinie – szczególnie kobiety z dziećmi.

Ze wsparcia projektu skorzystało 85 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, (z planowanych do objęcia wsparciem 66): 

-54 osoby bezdomne (w tym – 16 kobiet doświadczających przemocy oraz ich dzieci)

-31 osób opuszczających pieczę zastępczą lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań.

Cele projektu i działania

Głównym założeniem i celem projektu było umożliwienie wyżej opisanym osobom wyjście z sytuacji w jakiej się znalazły. Było to możliwe dzięki udostępnieniu miejsc bezpłatnego pobytu w 7 mieszkaniach wspomaganych utworzonych we Wrocławiu oraz dzięki zapewnieniu wsparcia dodatkowego w postaci opiekuna mieszkania i pracownika socjalnego (grupa osób bezdomnych), usług aktywizujących, takich jak trening załatwiania spraw urzędowych, ekonomiczny, kulinarny, spędzania wolnego czasu, zarządzania finansami, kulturalny, umiejętności praktycznych umiejętności społecznych, a  także Autoprezentacja oraz trening WenDo (tylko dla kobiet). Do realizacji treningów zapewnione były materiały do zajęć, w skład których wchodziły m.in.: bilety do instytucji kultury czy artykuły spożywcze.

Dla osób bezdomnych przeznaczono 2 mieszkania z łączną liczbą 14 miejsc, dla wychowanków pieczy zastępczej 2 mieszkania z  14 miejscami oraz 3 mieszkania dla osób zagrożonych bezdomnością z powodu doświadczania przemocy z liczbą 18 miejsc (w tym część miejsc zajmują dzieci uczestniczek). 

Mieszkania zostały pozyskane z zasobów gminnych. Przed przekazaniem ich na rzecz realizacji projektu przeszły gruntowne remonty i modernizacje. Zostały także umeblowane i wyposażone w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wsparcie realizowane było w podziale na 2 tury (w każdej turze 7 grup - mieszkań):

1 tura: III 2019 – VIII 2020 (wychowankowie pieczy zastępczej) oraz III 2019 – XII 2020 (osoby bezdomne i doświadczające przemocy)               

2 tura: IX 2020 - XII 2021 (wychowankowie pieczy zastępczej) oraz I 2021 - XII 2021 (osoby bezdomne i doświadczające przemocy).              

Działania i rezultaty

Udział w projekcie umożliwił uczestnikom płynne i bezpieczne przejście od pobytu w  zinstytucjonalizowanej placówce (schronisku dla bezdomnych, placówce opiekuńczo - wychowawczej, ośrodku interwencji kryzysowej, itp.) do samodzielnego zamieszkania i  życia. Osoby, czekające na przyznany już lokal socjalny miały możliwość powzięcia działań, które dzięki udziałowi w projekcie miały ułatwić im nowe życie. Wiele osób wśród uczestników zakończonego projektu wciąż oczekuje na wpisanie na listę o lokal socjalny. Sam  udział w projekcie dał im dodatkowy czas w procesie oczekiwania na własny lokal. Poprzez wspólne zamieszkiwanie (w ramach projektu) i udział w wybranych formach wsparcia, uczestnicy mieli możliwość do rozwinięcia umiejętności niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania.

Po zakończonym projekcie i zrealizowaniu wszystkich działań, osiągnęliśmy następujące efekty:

- 85 osób skorzystało z pobytu w mieszkaniu wspomaganym; dodatkowo ze wsparcia skorzystało łącznie 30 dzieci osób doświadczających przemocy,  

- 56 osób złożyło wniosek o przyznanie lokalu socjalnego,

- 6 osób otrzymało miejsce w nowoutworzonym z zasobów miejskich mieszkaniu wspomaganym/ treningowym;

- 8 osób przeniosło się do własnego lokalu socjalnego,  

- 85 osób rozwinęło różnorodne umiejętności niezbędne do właściwego funkcjonowania w  ramach treningów oferowanych w ramach projektu.

Trwałość projektu

Jako realizatorzy z ramienia Beneficjenta projektu (Gmina Wrocław) jesteśmy zobowiązani  do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług w mieszkaniach po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres równy okresowi realizacji projektu. Wszystkie działania w  ramach projektu zakończyły się w grudniu 2021 r. Po tym czasie, osoby które oczekują na lokal socjalny lub wpisanie na listę oczekujących zamieszkują w lokalach oddanych na rzecz projektu (34 miejsca mieszkaniowe, nie wliczając w tę liczbę miejsc przeznaczonych dla dzieci, zaś łącznie jest to 46 miejsc).

Obecnie we wszystkich 7 mieszkaniach są 4 wolne miejsca (1 w mieszkaniach dla podopiecznych Pieczy Zastępczej i 3 dla osób bezdomnych).  Mieszkańcy mają zapewnione wsparcie opiekunów, podobnie jak w ramach projektu. Dodatkowo, osoby udzielające wsparcia jako opiekunowie, prowadzą treningi, np. zarządzania gospodarstwem domowym,  umiejętności praktycznych i załatwiania spraw urzędowych. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, zostały także wprowadzone  zajęcia dotyczące kredytów i obecnej sytuacji ekonomicznej.

Świadczenie usługi jest kontynuowane, a kadra oddelegowana do jej świadczenia – wykwalifikowana. 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij