logo BIP

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

Diagnoza środowiska.

PAL kierowany jest do mieszkańców „Wielkiej Wyspy”, obszaru leżącego na wrocławskim Śródmieściu. W jego granicach mieszczą się osiedla: Sępolno, Biskupin, Dąbie, Zacisze, Zalesie, Szczytniki, Bartoszowice.  (W II turze włączeni zostaną także mieszkańcy okolic Wielkiej Wyspy, tj. Placu Grunwaldzkiego) Wsparcie w ramach PAL koncentrowało się będzie na mieszkańcach Sępolna, gdzie, pośród wyżej wymienionych osiedli, odnotowuje się stosunkowo najwięcej problemów społecznych. Stąd diagnozę środowiska przeprowadzono właśnie dla tego obszaru.  Na terenie Sępolna na pobyt stały zameldowanych jest 7676 osób. Z badań wynika, że zdecydowana większość z nich (84 %) wyraża zadowolenie z miejsca zamieszkania. Mieszkańcy są przywiązani do swojego osiedla, wykazują dużą troskę o czystość i dbałość otoczenia – budynków i zieleni. Zauważają mocno rozwiniętą infrastrukturę wypoczynkową (m.in. obiekty sportowe AWF, park, muszla koncertowa z ławkami i placem zabaw). Doceniają pozytywne zmiany, jakie zaszły na Osiedlu w obszarach systemu edukacji, komunikacji zbiorowej i pomocy społecznej. Natomiast nisko oceniają możliwość realizacji pracy i rozwoju osobistego, a także niewystarczające zmiany w obszarze zapewniania bezpieczeństwa. W tym zakresie największy niepokój budzą: wandalizm (niszczenie ławek, pisanie po murach, dewastacja podwórek i skwerów), włamania do samochodów, piwnic i mieszkań, zakłócanie porządku publicznego a także źle zaparkowane samochody.

Niewątpliwym problemem społeczności lokalnej jest niska aktywność obywatelska i społeczna mieszkańców. Mieszkańcy utrzymują bliskie relacje i świadczą wzajemną pomoc w zasadzie tylko w najbliższym sąsiedztwie, mają wiedzę o niewielu sąsiadach. Spotykają się z nielicznymi z nich, najczęściej spędzając czas razem w domach. Jednym z podejmowanych tematów rozmów są problemy pojawiające się w miejscu zamieszkania. Z oferty kulturalno – rekreacyjnej miasta i osiedla nie korzystają zbyt często z powodu ograniczeń finansowych, zdrowotnych i kondycji fizycznej. Przeszkodą jest również to, że spędzanie czasu wolnego wymaga osób do towarzystwa. Należy jednak zauważyć, że mieszkańcy potrafią się zintegrować i wspólnie bawić podczas festynów i osiedlowych imprez, a w potrzebie pomóc sobie wzajemnie. Mieszkańcy w znacznej części nie są członkami żadnych organizacji, klubów, związków, rad i nie uczestniczą w ich działaniach. Znacząco dużo, tj. 34% osób wskazuje na brak zainteresowania tematem aktywności na rzecz Osiedla i dla jego wspólnoty. Zdaniem mieszkańców ciekawy pomysł, istotny dla nich problem i ważny cel oraz silny lider zachęciłyby biernych mieszkańców Osiedla do wzięcia udziału we wspólnych działaniach Osiedla.

W najtrudniejszej sytuacji społecznej są osoby doświadczające wielokrotnych problemów. Są to środowiska najczęściej korzystające z pomocy społecznej. Wg statystyk MOPS z pomocy społecznej na Sępolnie korzysta 91 rodzin (1,19%), osoby bezrobotne stanowią 1,04% populacji. W środowiskach objętych pomocą społeczną dominują problemy zdrowotne (niepełnosprawność/ długotrwała lub ciężka choroba), które dotyczą 58% spośród tych środowisk. Wsparcia mieszkańcom udzielano również z powodu ubóstwa (40,66%), bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego (26,37%), przemocy w rodzinie (25,27%).

Osoby te doświadczają dodatkowych problemów. Należą do nich deficyty w sferach:

 • rozwoju osobistego (np. brak nawyku pracy, systematyczności, wytrwałości, obowiązkowości, uzależnienie od instytucji pomocowych, niski poziom kompetencji komunikacyjnych, słowności i odpowiedzialności, umiejętności kompromisu, niski poziom zdolności autoprezentacji, brak dbałości o wygląd zewnętrzny),
 • rozwoju społecznego (spędzanie czasu samotnie, w domu, brak kontaktów i więzi z sąsiadami/ znajomymi, wycofanie z życia kulturalnego, brak aktywności fizycznej, obywatelskiej, np. na rzecz społeczności lokalnej),
 • umiejętności życia codziennego (np. załatwiania spraw w urzędach, rozwiązywania swoich problemów, dbania o finanse, trudności w odnalezieniu się we współczesnej rzeczywistości i silne poczucie nieprzystosowania do niej, brak umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych),
 • umiejętności cyfrowych (brak umiejętności korzystania z komputera/ Internetu).

Nawarstwiające się problemy pogłębiają już trudną sytuację tych osób, tworząc grunt dla marginalizacji społecznej. Osoby te coraz bardziej wyłączają się z aktywności, odwykają od kontaktów międzyludzkich, bywania w różnych miejscach i sytuacjach, które tworzą normalne życie społeczne. W związku z tym potrzebują intensywnej pomocy z zewnątrz w postaci pobudzenia motywacji do zmiany stylu życia, wzbudzenia potrzeb wykraczających poza te podstawowe oraz wyrobienia nawyków niezbędnych w życiu społecznym, osobistym i zawodowym. W związku z powyższym podjęto decyzję o wdrożeniu na osiedlu Sępolno, oraz osiedlach sąsiadujących, tworzących tzw. Wielką Wyspę, Programu Aktywności Lokalnej. Jego celem będzie aktywizacja i włączanie społeczne mieszkańców, którzy w największym stopniu zagrożeni są marginalizacją.

Adresaci:

20 mieszkańców (po 10 w każdej edycji) Wielkiej Wyspy, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS) i są zagrożeni ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Okres trwania PAL:

I edycja: IX 2018r. - VII 2019r.

II edycja: VIII 2019r. - VI 2020r.

Partnerzy PAL:

Przedszkole Nr 2, Centrum Aktywności Lokalnej Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Rada Osiedla Zacisze, Zalesie, Szczytniki, Rada Osiedla Biskupin, Sępolno, Dąbie, Bartoszowice, Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 9.

Cele PAL:

Zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia) osób objętych wsparciem poprzez podniesienie poziomu ich umiejętności życiowych, kompetencji osobistych, poziomu aktywności społecznej oraz wzmocnienie więzi w środowiskach lokalnych.

Spodziewane rezultaty:
 1. Wzrost motywacji do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej.
 2. Wzrost umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. Wzrost dostępu do informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
 4. Wzrost kompetencji społecznych i osobistych.
 5. Wzrost wiedzy i umiejętności wykorzystania podstawowych zasad dotyczących ogłady, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole.
 6. Wzrost samooceny i wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku oraz umiejętności autoprezentacji.
 7. Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.
Formy wsparcia (Usługi Aktywnej Integracji o charakterze społecznym):
 1. Intensywna praca socjalna (IPS). Usługa świadczona poprzez kontakt osobisty pracownika socjalnego z uczestnikiem, minimum 2 razy w miesiącu. Zadania:
 • opracowanie diagnozy sytuacji życiowej uczestnika, trudności, których doświadcza oraz ich przyczyn, potrzeb oraz zasobów i możliwości uczestnika i jego rodziny,
 • poszukiwanie, wspólnie z uczestnikiem, najlepszych dla niego rozwiązań oraz opracowanie Indywidualnego Harmonogram Wsparcia w projekcie,
 • przeprowadzenie rozmów wspierających, edukujących, motywujących uczestnika.
 1. Treningi rozwoju osobistego:

„Trening Umiejętności Osobistych” – zajęcia grupowe w formie warsztatów, dyskusji, mini- wykładów, ćwiczeń, gier edukacyjnych. Ukierunkowane na rozwój umiejętności pracy w grupie, komunikacji, rozpoznawania, nazywania, wyrażania emocji; kształtowanie zachowań asertywnych, dbania o siebie; rozpoznawanie i wykorzystywanie swoich mocnych stron.

„Trening Rozwoju Osobistego” – zajęcia grupowe w formie warsztatów, dyskusji, mini- wykładów, ćwiczeń, gier edukacyjnych. Praca w kierunku kształtowania pozytywnego podejścia do siebie, motywacji do zmiany, budowania samoświadomości, autorefleksji, pozytywnego myślenia.

 1. Treningi rozwoju aktywności społecznej.

„Trening Aktywności Lokalnej i Animacji”. Zajęcia grupowe w formie warsztatów, dyskusji, mini- wykładów, ćwiczeń, gier edukacyjnych. Ich celem jest zbudowanie motywacji uczestników do: udziału w życiu społecznym osiedla i życiu kulturalnym miasta, współpracy i tworzenia więzi sąsiedzkich, podejmowania inicjatyw w środowisku lokalnym. W planie zajęcia wzmacniające poziom wzajemnego zaufania i wspierania się, współdziałania w osiągnięciu wyznaczonego, wspólnego celu, wyjścia do instytucji kultury.

Uczestnicy wykorzystają nabyte umiejętności do przygotowania i realizacji inicjatywy społecznej podczas osiedlowego festynu.

„Trening Fotograficzny”. Zajęcia grupowe, z wykorzystaniem aparatów fotograficznych. Uczestnicy zapoznają się z budową i obsługą aparatów, technikami wykonywania zdjęć. Nauczą się, w teorii i praktyce, wykonywania fotografii portretowej, dokumentacyjnej, krajobrazowej, architektury. Na końcu zaprezentują swoje prace na wystawie. Zajęcia będą okazją do odkrywania najbliższej przestrzeni, poznania swojego osiedla „od nowa”. Wraz ze wzrostem umiejętności fotografowania wzrośnie poczucie własnej wartości uczestników.

 1. „Indywidualne poradnictwo rodzinne”.

Spotkania indywidualne ukierunkowane na wsparcie w problemach rodzinnych, relacjach z najbliższymi, budowanie pozytywnego wsparcia w rodzinie.

 1. Trening rozwoju umiejętności życiowych: „Trening: Domowe ABC”. Zajęcia grupowe w formie warsztatów, dyskusji, mini- wykładów, ćwiczeń. Zajęcia wspierające aktywizację społeczną poprzez budowanie więzi sąsiedzkich. Tematyka koncentruje się na przygotowaniu domu do odwiedzin gości. W programie treningi kulinarne, dekorowanie wnętrz, zasady układania budżetu domowego, oszczędne zakupy, nakrywanie i dekorowanie stołu.
 2. „Indywidualne wsparcie z zakresu nowoczesnych technologii”. Spotkania indywidualne o charakterze instruktażu i ćwiczeń praktycznych. Uczestnik nauczy się korzystania z nowoczesnych technologii m. in. komputera (jak napisać i wydrukować tekst, obsługa pamięci przenośnej oraz Internetu – w tym zakładania i obsługi poczty elektronicznej, wyszukiwania ważnych informacji). Wsparcie dostosowane do potrzeb uczestników.
 3. Trening – Autoprezentacja. Trening obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Celem treningu jest rozwój umiejętności związanych z dbałością o wygląd zewnętrzny, dostosowaniem go do sytuacji mniej i bardziej formalnych (rozmowa o pracę, wyjście do instytucji kultury, spotkanie towarzyskie, itp.). Poza zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie, u uczestników wzrośnie poczucie pewności siebie i własnej wartości.
Źródło finansowania:

PAL realizowany jest w ramach projektu „PAS-ja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

Koordynator PAL:

Dorota Sieńkowska - Czyż, Z-ca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 3 MOPS, ul. Nowowiejska 102, 50-339 Wrocław, tel. 71/ 78 23 560, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij