logo BIP

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej
Diagnoza środowiska.

Przedmieście Świdnickie to wrocławskie osiedle położone w granicach Starego Miasta. Obszar zamieszkuje 16 729 osób. Mieszkańców Przedmieścia Świdnickiego cechuje niska aktywność społeczna i obywatelska. Z przeprowadzonych badań wynika, że 24% mieszkańców osiedla nie interesuje się  tym co dzieje  się  w środowisku lokalnym, tylko 15%  czynnie uczestniczy w życiu swojego mikrorejonu, 39% nie angażuje się  w żadne inicjatywy. 46% badanych wykazało, że nie może liczyć na żadną pomoc sąsiedzką. Najtrudniejsza sytuacja społeczna dotyczy środowisk, które korzystają z pomocy społecznej. Takich środowisk jest na osiedlu 276 (618 osób w rodzinach), co stanowi 3,69% wszystkich mieszkańców. W rodzinach tych występują liczne problemy, najczęściej: ubóstwo, bezrobocie (4,24% mieszkańców), alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, a także zaburzenia psychiczne, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Trudna już sytuacja generuje kolejne problemy, a deficyty o charakterze osobistym i społecznym, których dodatkowo doświadczają członkowie środowisk korzystających z usług MOPS, jeszcze ją pogłębiają, tworząc grunt dla wykluczenia społecznego.

Wg przeprowadzonych badań, klienci MOPS doświadczają deficytów w sferach:

 • rozwoju osobistego (np. brak nawyku pracy, systematyczności, wytrwałości, obowiązkowości,  niskie zainteresowanie podjęciem pracy, niedostrzeganie innych niż finansowe korzyści płynących z zatrudnienia, uzależnienie od instytucji pomocowych, niski poziom kompetencji komunikacyjnych, niski poziom zdolności autoprezentacji, brak dbałości o wygląd zewnętrzny, zła kondycja fizyczna i stan zdrowia),
 • rozwoju społecznego (bardzo mocne osamotnienie społeczne, spędzanie czasu samotnie, w domu, brak kontaktów i więzi z sąsiadami/ znajomymi, wycofanie z życia kulturalnego, brak aktywności fizycznej, obywatelskiej, np. na rzecz społeczności lokalnej),
 • umiejętności życia codziennego (np. załatwiania spraw w urzędach, rozwiązywania swoich problemów, dbania o finanse, trudności w odnalezieniu się we współczesnej rzeczywistości i silne poczucie nieprzystosowania do niej, brak umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych),
 • umiejętności cyfrowych (brak umiejętności korzystania z komputera/ Internetu i innych nowoczesnych technologii).

Wszystko to wpływa na niski poziom poczucia własnej wartości osób i na zasadzie sprzężenia zwrotnego pogłębia wykluczenie: niemożność aktywnego uczestnictwa w różnych aspektach życia powoduje ograniczanie potrzeb w tym zakresie, bierność, nawet w obliczu pojawiających się możliwości udziału w życiu społecznym. Pojawiają się bariery psychiczne i emocjonalne: brak wiary w powodzenie i lęk przed nowymi sytuacjami. Środowiska te potrzebują intensywnej pomocy z zewnątrz w postaci pobudzenia motywacji do zmiany stylu życia, wzbudzenia potrzeb wykraczających poza te podstawowe oraz wyrobienia nawyków niezbędnych w życiu społecznym, osobistym i zawodowym. Pozwoli to na integrację społeczną i  trwałe przywrócenie tej grupy na rynek pracy.

Adresaci PAL:

20 mieszkańców Przedmieścia Świdnickiego i okolic (po 10 osób w każdej edycji), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS), bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz długotrwale chorych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Okres trwania PAL:

I edycja: IX 2018r. - VII 2019r.

II edycja: VIII 2019r. - VI 2020r.

Partnerzy PAL:

Rada Osiedla Przedmieście Świdnickie, Rada Osiedla Stare Miasto, Stowarzyszenie ”OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Cel główny PAL:

Zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia) osób objętych wsparciem poprzez zastosowanie wobec nich instrumentów aktywnej integracji.

Cele szczegółowe PAL:

Podniesienie poziomu umiejętności życiowych, kompetencji osobistych, poziomu aktywności społecznej uczestników oraz wzmocnienie więzi w środowiskach lokalnych poprzez zastosowanie Usług Aktywnej Integracji o charakterze społecznym.

Spodziewane rezultaty:
 1. Wzrost motywacji do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywizacji społecznej i zawodowej.
 2. Wzrost umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. Wzrost dostępu do informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
 4. Wzrost kompetencji społecznych i osobistych.
 5. Wzrost wiedzy i umiejętności wykorzystania podstawowych zasad dotyczących ogłady, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole.
 6. Wzrost samooceny i wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku oraz umiejętności autoprezentacji.
 7. Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.
Formy wsparcia (Usługi Aktywnej Integracji o charakterze społecznym):
 1. Intensywna praca socjalna. Usługa świadczona poprzez kontakt osobisty pracownika socjalnego z uczestnikiem, minimum 2 razy w miesiącu. W ramach instrumentu przeprowadzona zostanie diagnoza sytuacji życiowej i problemów klienta, rozmowy wspierające, edukujące, motywujące, wspólne poszukiwanie rozwiązań, itp. W rezultacie wzrosną umiejętności i zdolności klienta do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz kompetencje społeczne i osobiste.
 2. Treningi rozwoju osobistego: "Obraz Siebie" oraz „Kocha Lubi Szanuje". Zajęcia mają charakter treningów opartych na mini wykładach, pracy w parach i indywidualnie.  Tematyka skoncentrowana jest wokół podniesienia poziomu umiejętności niezbędnych do podjęcia skutecznej aktywizacji społecznej, tj. umiejętności komunikacyjnych, pracy w grupie, rozładowywania stresów i negatywnych emocji, poczucia własnej wartości.
 3. Treningi rozwoju aktywności społecznej: "Nie daj się! Trzymaj się!” oraz "Im więcej dajesz, tym więcej dostajesz". Zajęcia mają charakter treningów opartych na mini wykładach, pracy w parach i indywidualnie. Ich zadaniem jest stworzenie uczestnikom okazji do nawiązywania nowych relacji społecznych i wzmocnienia ich integracji ze środowiskiem poprzez wykształcenie zachowań i postaw społecznych oraz przełamywanie własnych barier. W ramach treningu "Im więcej dajesz, tym więcej dostajesz" planowana jest inicjatywa społeczna współorganizowana przez uczestników PAL, której celem jest pobudzenie wrażliwości i zachowań prospołecznych uczestników. Dodatkowo uczestnicy PAL wezmą udział w 3 wyjściach do instytucji kultury w celu poznania oraz oswojenia określonych sytuacji społeczno-kulturalnych
 4. Treningi rozwoju umiejętności życiowych: "Fajni Kulturalni” oraz "Pasjonaci”. Zajęcia o charakterze treningów opartych na mini wykładach, pracy w parach i indywidualnie. Ich celem jest wyposażenie uczestników w kompetencje z zakresu codziennego właściwego funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, m.in.  podstawowych zasad dotyczących ogłady, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole a także wiedzę na temat kreowania nienagannego wizerunku oraz umiejętność autoprezentacji. W ramach treningu „Pasjonaci” planowane jest wyjście do restauracji. Pozwoli to na oswojenie tego rodzaju sytuacji społecznej i poznanie standardów zachowań w miejscach użyteczności publicznej.
 5. Indywidualne wsparcie z zakresu nowoczesnych technologii. Metoda realizacji zajęć  jest dostosowana do oczekiwań i możliwości osoby zainteresowanej. Uczestnik ma do dyspozycji stanowisko komputerowe z oprogramowaniem i dostępem do  Internetu. Forma mini wykładu będzie stosowana w  celu  przedstawienia i  omówienia  określonych zagadnień, pojęć i problemów, z którymi trzeba zapoznać uczestnika. Zdobywana wiedza na bieżąco będzie przekładana w ćwiczenia na komputerze i ewentualnie korygowana przez prowadzącego.
 6. Trening – Autoprezentacja. Trening obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Celem treningu jest rozwój umiejętności związanych z dbałością o wygląd zewnętrzny, dostosowaniem go do sytuacji mniej i bardziej formalnych (rozmowa o pracę, wyjście do instytucji kultury, spotkanie towarzyskie, itp.). Poza zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie, u uczestników wzrośnie poczucie pewności siebie i własnej wartości.
Źródło finansowania

PAL realizowany jest w ramach projektu „PAS-ja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Koordynator PAL:

Dominika Zdeb, Z-ca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 MOPS, ul. Braniborska 6/8, 53-680 Wrocław, tel: 71/ 78 22 492, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij