logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W OKRESIE PANDEMII OCZEKUJEMY
NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

Świadczenia rodzinne
i Program Rodzina 500+

tel. 71 79 99 274

tel. 71 78 22 326 (wypłaty)

 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

KARTA RODZINA PLUS
i KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Strzegomska 6, pokój 26

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
                  

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej
Diagnoza środowiska:

PAL  "PAS-ja Aktywnego życia" ma charakter kategorialny, kierowany jest do osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych objętych pomocą ZTPS 4 MOPS, tj. mieszkańców m.in. Muchoboru Wielkiego, Borka, Powstańców Śląskich, Kuźnik. Z danych statystycznych MOPS wynika, że dominującymi problemami osób korzystających z pomocy w rejonie ZTPS 4, obok ubóstwa, są również niepełnosprawność i długotrwałe/ciężkie choroby. Pracownicy socjalni w swojej codziennej pracy obserwują wysoki stopień izolacji społecznej osób i rodzin dotkniętych problemami zdrowotnymi. Zauważają, że osoby z tych grup zamykają się w swoich światach, wycofują, często też nie rozwijają swoich pasji i zainteresowań. Najczęściej towarzyszy im poczucie bezradności i apatia, mają skłonność do popadania w stany lękowe lub depresyjne. Widocznym rezultatem jest ich nieobecność w życiu społeczności, w której żyją. Nie nawiązują bądź mają trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji społecznych. Pomimo zamieszkiwania w dużym mieście nie korzystają w pełni z dedykowanych im zasobów, nie uczestniczą w życiu kulturalnym, bądź uczestniczą w  nim sporadycznie, w niewielkim zakresie. Warunki życia osób z niepełnosprawnością i/lub długotrwale chorych oraz ich sytuacja materialna są gorsze w stosunku do innych rodzin. Wynika to ze szczególnego charakteru ich potrzeb, który zmienia strukturę wydatków (np. priorytetem zakupowym są leki). Bardzo trudna jest sytuacja osób żyjących samotnie, a także osób które prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe, ponieważ nie mogą liczyć na wsparcie i pomoc pozostałych członków rodziny. Obok trudności materialnych niejednokrotnie pojawiają się też tutaj trudności z zabezpieczeniem swoich elementarnych potrzeb życiowych: zakupów, sprzątania, przygotowywania posiłków. Najczęściej dochodzą jeszcze do tego skromne warunki mieszkaniowe. Niepełnosprawność i długotrwała choroba to również jedne z głównych przyczyn trudności związanych ze znalezieniem zatrudnienia. Wiele osób deklaruje gotowość podjęcia pracy, jednak ocena własnej sytuacji (często realistyczna) oraz ocena własnych szans kieruje ich uwagę w stronę pomocy społecznej. Przeszkodą w podjęciu zatrudnienia może być również obawa przed utratą nawet niewielkich świadczeń (renty, zasiłków z MOPS) w przypadku podjęcia pracy. Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że osoby z niepełnosprawnością oraz osoby długotrwale chore bardzo często postrzegane są przez pracodawców jako nieatrakcyjne na rynku pracy, mniej wydajne i mające mniej do zaoferowania co sprawia, że dotkliwiej odczuwają swoje ograniczenia i mają poczucie marginalizacji społecznej. Negatywne doświadczenia wpływają na to, że szersze środowisko lokalne: społeczność lokalna, instytucje publiczne, parafia odgrywają w ich życiu drugoplanową rolę. Co więcej sprawiają, że osoby te ograniczają swoje kontakty ze środowiskiem lokalnym do minimum. Negatywne doświadczenia wpływają również na to, że znajomość możliwości związanych z uzyskaniem wsparcia w środowisku jest bardzo mała.

Chcąc przełamywać istniejące stereotypy, a także chcąc przywrócić wiarę we własne możliwości osobom z niepełnosprawnością i/lub długotrwale chorym wyszliśmy na przeciw potrzebom tej grupy osób powołując PAL "PAS-ja aktywnego życia".

Adresaci:

11 mieszkańców osiedli objętych wsparciem ZTPS 4 MOPS, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS), niepełnosprawnych lub długotrwale chorych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Okres trwania PAL:

IX 2018r. – VII 2019r.

Partnerzy PAL:

Klub Seniora Integracja, Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 23, I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, Fundacja Aktywny Senior, Rada Osiedla Powstańców Śląskich, Rada Osiedla Kuźniki.

Cele PAL:

Zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia) osób objętych wsparciem poprzez podniesienie poziomu ich umiejętności życiowych, kompetencji osobistych, poziomu aktywności społecznej oraz wzmocnienie więzi w środowiskach lokalnych.

Spodziewane rezultaty:
 1. Wzrost motywacji do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywizacji społecznej i zawodowej.
 2. Wzrost umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. Wzrost dostępu do informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
 4. Wzrost kompetencji społecznych i osobistych.
 5. Wzrost wiedzy i umiejętności wykorzystania podstawowych zasad dotyczących ogłady, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole.
 6. Wzrost samooceny i wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku oraz umiejętności autoprezentacji.
 7. Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.
Formy wsparcia (Usługi Aktywnej Integracji o charakterze społecznym):
 1. Intensywna praca socjalna (IPS). Usługa świadczona poprzez kontakt osobisty pracownika socjalnego z uczestnikiem, minimum 2 razy w miesiącu. Zadania:
 • opracowanie diagnozy sytuacji życiowej uczestnika, trudności, których doświadcza oraz ich przyczyn, potrzeb oraz zasobów i możliwości uczestnika i jego rodziny,
 • poszukiwanie, wspólnie z uczestnikiem, najlepszych dla niego rozwiązań oraz opracowanie Indywidualnego Harmonogram Wsparcia w projekcie,
 • przeprowadzenie rozmów wspierających, edukujących, motywujących uczestnika.
 1. Trening rozwoju osobistego. Zajęcia grupowe w formie mini wykładów, dyskusji, ćwiczeń, gier i zabaw edukacyjnych. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom rozwinąć umiejętności komunikacji w grupie i otwartości na innych ludzi. Uczestnicy pogłębią wiedzę na temat posiadanych zalet i możliwości, nauczą się rozpoznawać emocje.
 2. Trening aktywności – rękodzieło. Zajęcia grupowe w formie warsztatów manualnych z wykorzystaniem różnych materiałów, które posłużą do stworzenia przedmiotów dekoracyjnych, m.in. zimnej porcelany, ozdób świątecznych, lasów w słoiku, makram, etc. Zajęcia wyzwolą kreatywność uczestników, rozwiną umiejętność pracy w grupie, zapoznają z atrakcyjnymi formami spędzania wolnego czasu.
 3. Trening fotograficzny. Zajęcia w formie mini-wykładów, dyskusji, ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem aparatów fotograficznych, wyjść i ćwiczeń plenerowych. Uczestnicy rozwiną umiejętności obsługi aparatu fotograficznego, szerszego i wnikliwego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, motywację do pokonywania własnych barier i ograniczeń. Rozwój pasji fotograficznej przyczyni się do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 4. Trening aktywności obywatelskiej”. Zajęcia grupowe w formie mini-wykładów, dyskusji, ćwiczeń, pracy w podgrupach, World Cafe (metoda służąca, wymianie informacji i pomysłów oraz określenia potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych w dyskusję stron, ale nie znalezienia konkretnych rozwiązań). W ramach treningu zaplanowano 3 wyjścia edukacyjne do wrocławskich instytucji kultury. Uczestnicy zaangażują się także w realizację inicjatywy społecznej, która będzie polegała na opracowaniu i wydrukowaniu książki dot. ich rozwoju. Celem treningu jest wzrost u uczestników świadomości własnego potencjału, zasobów środowiska lokalnego, świadomości obywatelskiej, sposobów na funkcjonowanie w społeczności lokalnej. Przyczyni się to do większej samodzielności w rozwiązywaniu problemów własnych i otoczenia, w którym zamieszkują.
 1. Poradnictwo indywidualne dla osób z niepełnosprawnością. Indywidualne spotkania o charakterze doradczym, których zakres dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestników. Zakres poradnictwa dotyczył będzie w szczególności ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym.
 2. Trening kompetencji życiowych. Zajęcia w formie mini-wykładów, dyskusji, pracy w podgrupach. Tematyka zajęć skoncentruje się na zasadach savoir vivre. Uczestnicy poszerzą wiedzę i umiejętności nt. podstawowych zasad dotyczących ogłady, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole.
 3. Indywidualne wsparcie z zakresu nowoczesnych technologii. Indywidualne spotkania o charakterze doradczym, których zakres dostosowany będzie do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Do dyspozycji uczestnika będzie stanowisko komputerowe z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Forma mini wykładu będzie stosowana w  celu  przedstawienia i  omówienia  określonych zagadnień, pojęć i problemów, z którymi trzeba zapoznać uczestnika. Zdobywana wiedza na bieżąco będzie przekładana w ćwiczenia na komputerze i ewentualnie korygowana przez prowadzącego.
 4. Trening – Autoprezentacja. Trening obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Celem treningu jest rozwój umiejętności związanych z dbałością o wygląd zewnętrzny, dostosowaniem go do sytuacji mniej i bardziej formalnych (rozmowa o pracę, wyjście do instytucji kultury, spotkanie towarzyskie, itp.). Poza zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie, u uczestników wzrośnie poczucie pewności siebie i własnej wartości.
Źródło finansowania:

PAL realizowany jest w ramach projektu „PAS-ja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Koordynator PAL:

Jolanta Orszulak, Z-ca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 4 MOPS, ul. Oficerska 9a, 53-331 Wrocław, tel.: 71/ 78 22 449, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij