logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W OKRESIE PANDEMII OCZEKUJEMY
NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

Świadczenia rodzinne
i Program Rodzina 500+

tel. 71 79 99 274

tel. 71 78 22 326 (wypłaty)

 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

KARTA RODZINA PLUS
i KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Strzegomska 6, pokój 26

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
                  

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej

Diagnoza środowiska.

Ołbin to wrocławskie osiedle, część Śródmieścia przylegająca od północnego – wschodu do Starego Miasta. Na osiedlu zameldowanych jest 35 195 osób. Z przeprowadzonych badań oraz danych własnych MOPS wyłania się obraz osiedla, na którym występują problemy społeczne, ale też potencjał do ich rozwiązywania. Wg badań większość mieszkańców Ołbina jest zadowolonych zarówno ze swojego mieszkania jak i osiedla, jednak zauważają też zjawiska burzące społeczny porządek. Poczucie zagrożenia wywołują np. awantury sąsiedzkie, wandalizm (niszczenie ławek, pisanie po murach, dewastacja podwórek i skwerów) oraz oferowanie narkotyków i dopalaczy. Tylko niewielka liczba osób wskazała, że nie ma problemów z sąsiadami. Mieszkańcy znają się, z niewielką ilością sąsiadów odwiedzają się wzajemnie, wspierają, tworzą sieci sąsiedzkie. Towarzysko spotykają się na skwerach, podwórkach oraz w warunkach domowych u siebie i u innych. Rzadziej w miejscach publicznych do tego przeznaczonych, bo tych na osiedlu brakuje. Chętnie uczestniczą w zbiorowych formach spędzania wolnego czasu takich jak festyny, imprezy plenerowe organizowane m.in. przez działające nieformalne partnerstwo dla Ołbina. Potrafią jednoczyć się i współdziałać w przypadku zagrożeń. Mieszkańcy Ołbina są coraz bardziej świadomi swoich praw, aktywnie podchodzą do rozwiązywania swoich problemów. Badania pokazują obraz jednostki, która potrafi zadbać o swoje potrzeby, jednak słabo wypada we wspólnych relacjach z współmieszkańcami, całą społecznością lokalną. Udział w akcjach dotyczących miejsca zamieszkania zadeklarowało jedynie 33% mieszkańców, 50% - zaangażowanie w pomoc sąsiedzką. Niewielu mieszkańców jest członkiem organizacji społecznej, bądź angażuje się w jej sprawy. Osiedle zamieszkuje wiele osób w wieku poprodukcyjnym, które zamykają się w domu i nie angażują się w sprawy lokalne a koncentrują na własnym dobrostanie. 20% osób wskazało w badaniach na brak miejsca, w którym mogłyby spędzić czas i brak wspólnego towarzystwa.

W najtrudniejszej sytuacji społecznej są osoby i środowiska korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS). Są to środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym, których dotyczą różnorodne, nawarstwiające się problemy. Najczęściej jest to ubóstwo, brak aktywności na rynku pracy (w tym bezrobocie, które dotyczy 3,32% mieszkańców), niepełnosprawność lub długotrwała/ ciężka choroba. Do tego wszystkiego dochodzą deficyty osobiste. Wg badań przeprowadzonych przez MOPS, podopieczni ośrodka doświadczają deficytów w sferach:

 • rozwoju osobistego (np. brak nawyku pracy, systematyczności, wytrwałości, obowiązkowości,  niskie zainteresowanie podjęciem pracy, niedostrzeganie innych niż finansowe korzyści płynących z zatrudnienia, uzależnienie od instytucji pomocowych, niski poziom kompetencji komunikacyjnych, słowności i odpowiedzialności, umiejętności kompromisu, niski poziom zdolności autoprezentacji, brak dbałości o wygląd zewnętrzny, zła kondycja fizyczna i stan zdrowia),
 • rozwoju społecznego (bardzo mocne osamotnienie społeczne, spędzanie czasu samotnie, w domu, brak kontaktów i więzi z sąsiadami/ znajomymi, wycofanie z życia kulturalnego, brak aktywności fizycznej, obywatelskiej, np. na rzecz społeczności lokalnej),
 • umiejętności życia codziennego (np. załatwiania spraw w urzędach, rozwiązywania swoich problemów, dbania o finanse, trudności w odnalezieniu się we współczesnej rzeczywistości i silne poczucie nieprzystosowania do niej, brak umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych),
 • umiejętności cyfrowych (brak umiejętności korzystania z komputera/ Internetu).

Środowiska te potrzebują intensywnej pomocy z zewnątrz w postaci pobudzenia motywacji do zmiany stylu życia, wzbudzenia potrzeb wykraczających poza te podstawowe oraz wyrobienia nawyków niezbędnych w życiu społecznym, osobistym i zawodowym. W związku z powyższym podjęto decyzję o wdrożeniu na osiedlu Ołbin Programu Aktywności Lokalnej. Jego celem będzie aktywizacja i włączanie społeczne mieszkańców, którzy w największym stopniu zagrożeni są marginalizacją.

Adresaci:

20 mieszkańców (po 10 w każdej edycji) Osiedla Ołbin i okolic korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Okres trwania PAL:

I edycja: IX 2018r. - VII 2019r.  

II edycja: VIII 2019r. - VI 2020r.

Partnerzy PAL:

Stowarzyszenie „Żółty Parasol”, Biblioteka Miejska we Wrocławiu, Rada Osiedla Ołbin, Szkoła Podstawowa nr 107, Szkoła Podstawowa nr 1, Chrześcijańska Służba, Charytatywna, Fundacja Mam Pomoc.

Cele PAL:

Zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia) osób objętych wsparciem poprzez podniesienie poziomu ich umiejętności życiowych, kompetencji osobistych, poziomu aktywności społecznej oraz wzmocnienie więzi w środowiskach lokalnych.

Spodziewane rezultaty:
 1. Wzrost motywacji do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej.
 2. Wzrost umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. Wzrost dostępu do informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
 4. Wzrost kompetencji społecznych i osobistych.
 5. Wzrost wiedzy i umiejętności wykorzystania podstawowych zasad dotyczących ogłady, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole.
 6. Wzrost samooceny i wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku oraz umiejętności autoprezentacji.
 7. Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.
Formy wsparcia (Usługi Aktywnej Integracji o charakterze społecznym):
 1. Intensywna praca socjalna (IPS). Usługa świadczona poprzez kontakt osobisty pracownika socjalnego z uczestnikiem, minimum 2 razy w miesiącu. Zadania:
 • opracowanie diagnozy sytuacji życiowej uczestnika, trudności, których doświadcza oraz ich przyczyn, potrzeb oraz zasobów i możliwości uczestnika i jego rodziny,
 • poszukiwanie, wspólnie z uczestnikiem, najlepszych dla niego rozwiązań oraz opracowanie Indywidualnego Harmonogram Wsparcia w projekcie,
 • przeprowadzenie rozmów wspierających, edukujących, motywujących uczestnika.
 1. Treningi rozwoju osobistego:

„Trening Umiejętności Osobistych” – zajęcia grupowe w formie warsztatów, dyskusji, mini- wykładów, ćwiczeń, gier edukacyjnych. Ukierunkowane na rozwój umiejętności pracy w grupie, komunikacji, rozpoznawania, nazywania, wyrażania emocji; kształtowanie zachowań asertywnych, dbania o siebie; rozpoznawanie i wykorzystywanie swoich mocnych stron.

„Trening Rozwoju Osobistego” – zajęcia grupowe w formie warsztatów, dyskusji, mini- wykładów, ćwiczeń, gier edukacyjnych. Praca w kierunku kształtowania pozytywnego podejścia do siebie, motywacji do zmiany, budowania samoświadomości, autorefleksji, pozytywnego myślenia.

 1. Treningi rozwoju aktywności społecznej.

„Trening Aktywności Lokalnej i Animacji”. Zajęcia grupowe w formie warsztatów, dyskusji, mini- wykładów, ćwiczeń, gier edukacyjnych. Ich celem jest zbudowanie motywacji uczestników do: udziału w życiu społecznym osiedla i życiu kulturalnym miasta, współpracy i tworzenia więzi sąsiedzkich, podejmowania inicjatyw w środowisku lokalnym. W planie zajęcia wzmacniające poziom wzajemnego zaufania i wspierania się, współdziałania w osiągnięciu wyznaczonego, wspólnego celu, wyjścia do instytucji kultury. Uczestnicy wykorzystają zdobyte umiejętności do przygotowania i realizacji inicjatywy społecznej podczas osiedlowego festynu.

„Trening Fotograficzny”. Zajęcia grupowe, z wykorzystaniem aparatów fotograficznych. Uczestnicy zapoznają się z budową i obsługą aparatów, technikami wykonywania zdjęć. Nauczą się, w teorii i praktyce, wykonywania fotografii portretowej, dokumentacyjnej, krajobrazowej, architektury. Na końcu zaprezentują swoje prace na wystawie. Zajęcia będą okazją do odkrywania najbliższej przestrzeni, poznania swojego osiedla „od nowa”. Wraz ze wzrostem umiejętności fotografowania wzrośnie poczucie własnej wartości uczestników.

 1. „Indywidualne poradnictwo rodzinne”. Spotkania indywidualne ukierunkowane na wsparcie w problemach rodzinnych, relacjach z najbliższymi, budowanie pozytywnego wsparcia w rodzinie.
 1. Trening rozwoju umiejętności życiowych: „Trening: Domowe ABC”. Zajęcia grupowe w formie warsztatów, dyskusji, mini- wykładów, ćwiczeń. Zajęcia wspierające aktywizację społeczną poprzez budowanie więzi sąsiedzkich. Tematyka koncentruje się na przygotowaniu domu do odwiedzin gości. W programie treningi kulinarne, dekorowanie wnętrz, zasady układania budżetu domowego, oszczędne zakupy, nakrywanie i dekorowanie stołu.
 2. „Indywidualne wsparcie z zakresu nowoczesnych technologii”. Spotkania indywidualne o charakterze instruktażu i ćwiczeń praktycznych. Uczestnik nauczy się korzystania z nowoczesnych technologii m. in. komputera (jak napisać i wydrukować tekst, obsługa pamięci przenośnej oraz Internetu – w tym zakładania i obsługi poczty elektronicznej, wyszukiwania ważnych informacji). Wsparcie dostosowane do potrzeb uczestników.
 3. Trening – Autoprezentacja. Trening obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Celem treningu jest rozwój umiejętności związanych z dbałością o wygląd zewnętrzny, dostosowaniem go do sytuacji mniej i bardziej formalnych (rozmowa o pracę, wyjście do instytucji kultury, spotkanie towarzyskie, itp.). Poza zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie, u uczestników wzrośnie poczucie pewności siebie i własnej wartości.
Źródło finansowania:

PAL realizowany jest w ramach projektu „PAS-ja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

Koordynator PAL:

Dorota Sieńkowska - Czyż, Z-ca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 3 MOPS, ul. Nowowiejska 102, 50-339 Wrocław, tel. 71/ 78 23 560, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij