logo BIP

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

 

   Od 2015 roku Gmina Wrocław/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu realizuje zadanie publiczne w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadań:

   Z uwagi na problemy dorosłych opiekunów typu: niskie kompetencje rodzicielskie, wyuczona bezradność, nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, etc. dzieci z tych rodzin zagrożone są niekorzystnymi zjawiskami społecznymi i psychologicznymi, a w konsekwencji wykluczeniem społecznym. Aby zniwelować to ryzyko konieczne jest udzielenie rodzinom specjalistycznego wsparcia adekwatnie do  zdiagnozowanych w środowisku potrzeb. W podobnej sytuacji są dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, które z powodu swoich trudnych doświadczeń życiowych, problemów w rodzinach biologicznych i nabytych deficytów wymagają specjalnej uwagi i podejścia wychowawczego pozwalającego zniwelować ryzyko wykluczenia społecznego.

   Wsparcia wymaga cała rodzina zastępcza, zarówno dzieci w niej przebywające, jak i opiekunowie zastępczy, którzy znaleźli się w nowej roli. Sposoby i warunki wspierania rodzin biologicznych z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, jak i rodzin zastępczych reguluje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wskazuje jako podstawowe formy pomocy objęcie ww. środowisk wsparciem asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Cele programu:

  • Wzmocnienie roli asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz realizacja przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży    i rodzin „Za życiem” w stosunku do kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin, rodzin z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
  • Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenia dostępu do usług asystenta rodziny w gminach oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie.

Działania:

  • prowadzenie przez asystentów rodziny działań wspierających rodziny biologiczne w formie: wspólnego opracowania planu pomocy rodzinie, wspierania aktywności społecznej rodzin, wspierania w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i podejmowaniu pracy, prowadzenia konsultacji wychowawczych wobec rodziców, pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, psychologicznych, edukacji dot. prowadzenia gospodarstwa domowego, itp.
  • prowadzenie przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej działań wspierających rodziny zastępcze w formie: wsparcia w wypełnianiu zadań rodziny zastępczej, przygotowania planu pomocy dziecku, zapewnienia specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej, rehabilitacyjnej, edukacyjnej), udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzin, itp.

Budżet zadań:

  • Wartość zadania w 2015 r: 1 011 304,73 zł, w tym dotacja MRPiPS: 328 520,00 zł.
  • Wartość zadania w 2016 r: 1 149 958,36 zł, w tym dotacja MRPiPS: 353 412,00 zł.
  • Wartość zadania w 2017 r: 1 086 721,20 zł, w tym dotacja MRPiPS: 594 000,00 zł.
  • Wartość zadania w 2018 r: 1 202 600,59 zł, w tym dotacja MRPiPS: 512 191,00 zł.
  • Wartość zadania w 2019 r: 1 582 361,44  zł, w tym dotacja MRPiPS: 470 415,00 zł.

Ponadto:

WSPIERAJĄC NIEZALEŻNE ŻYCIE - ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij