logo BIP

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w konferencji pn. „Wielowymiarowość zawodu asystenta rodziny” (zwanej dalej: konferencją lub wydarzeniem).
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny,
  2. "Uczestnik konferencji" lub "uczestnik": osoba uczestniczącą w konferencji na podstawie potwierdzenia uczestnictwa otrzymanego od organizatora konferencji.
 3. Konferencja odbędzie się w formacie stacjonarnym w dniu 15 września 2022 roku w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184, 53-235 Wrocław.
 4. Celem konferencji jest doskonalenie współpracy interdyscyplinarnej realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez realizację celu 4 Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021 – 2023 tj. wzmacniania kompetencji zawodowych i podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz rodzin.
 5. Uczestnikami Konferencji mogą być asystenci rodziny, pracownicy socjalni , kuratorzy sądowi, sędziowie, przedstawiciele placówek opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych, pracownicy Centrów Aktywizacji i Rozwoju Dzieci i Młodzieży, przedstawiciele ościennych Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele Policji, pracownicy Poradni Rodzinnych, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Hospicjów (w związku z realizacją ustawy „Za życiem”), studenci kierunków pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji.
 6. W wyniku dokonywanej rejestracji wydarzenia dojdzie do utrwalenia, zarejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, zmiany terminu lub agendy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej organizację konferencji.

§2
Zgłoszenie udziału

 1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 2. Aby zarejestrować chęć swojego udziału w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej: https://mops.wroclaw.pl
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na konferencję jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji konferencji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych danych przez osoby rejestrujące swój udział w konferencji.
 5. Termin dokonywania zgłoszeń upływa 30 sierpnia 2022 roku, o godzinie 09:00. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w Konferencji decyduje Organizator. Uczestnik zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji drogą telefoniczną bądź mailową.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń w przypadku dużego zainteresowania udziałem w konferencji.
 8. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w konferencji, a przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i jest wiążące dla obu stron.

§3
Wizerunek

 1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i promocją Konferencji, w tym do utrwalania i nieodpłatnego upubliczniania wizerunku
  i wypowiedzi utrwalonych w trakcie Konferencji. Dodatkowo Organizator ma prawo do umieszczenia nagrania Konferencji na stronach internetowych i portalach społecznościowych w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz popularyzujących naukę, nie naruszając przy tym postanowień.
 2. Uczestnik Konferencji udziela na rzecz Organizatora i niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z jego wypowiedzi utrwalonych w trakcie Konferencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania, zapisu wszelkimi technikami egzemplarzy, w tym w szczególności: techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, komputerową niezależnie od formatu i nośnika, rozmiaru, formy i techniki;
  2. w zakresie rozpowszechniania - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internetowej i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych, w szczególności w serwisach internetowych.
 3. W związku z udzieleniem licencji, o której mowa w punkcie wyżej - Uczestnik zapewnia, że korzystanie z jego wypowiedzi w przedstawionym zakresie nie będzie naruszać niczyich praw, w szczególności praw własności intelektualnej, oraz nie wymaga uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia od osób trzecich.

§4
Przepisy porządkowe

 1. Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184, 53-235 Wrocław.
 2. Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji tylko w godzinach oznaczonych przez Organizatora.
 3. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

§5
Odpowiedzialność za szkody

 1. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).

Przepisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora (www.mops.wroc.pl).
 3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij