logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                  

SIEDZIBA ZESPOŁU:

Wrocław 53-661 Pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro
Obsługa klientów pokój nr 316, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
Informacja telefoniczna: 071 78 22 360, 071 78 22 362, 071 78 22 363

Adres e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Wnioski o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, niezależnie od otrzymanych środków finansowych z PFRON oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


W zależności od otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala się kryteria obowiązujące na dany rok zatwierdzone przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które zespół opiniujący uwzględnia w pierwszej kolejności przy rozpatrywaniu wniosków na turnus rehabilitacyjny, w oparciu o powyższe Rozporządzenie.


Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest:

 1. posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
 2. złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym:
 1. osoba niepełnosprawna składa wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Centrum Pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania,
 2. osoba niepełnosprawna bezdomna, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, składa wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu. 


Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,   prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 7. złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, przy czym obliczony dochód nie przekroczy kwoty:
 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 1. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas  pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach (druk - informacja o stanie zdrowia).


Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:    

 1. wniosek lekarza, o którym mowa powyżej, zawiera wyraźne wskazanie wraz
  z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 2. opiekun:
 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
 • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Wnioski na turnus rehabilitacyjny  dotyczą  wyłącznie mieszkańców miasta Wrocławia.


Obowiązują trzy rodzaje wniosków wraz z załącznikami:

(drukować wyłącznie JEDNOSTRONNIE !)

POBIERZ WNIOSKI


W trakcie złożenia wniosku wymagane jest przedstawienie :

 1. wniosku na turnus rehabilitacyjny (oryginał), który jest dostępny w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych ul. Strzegomska 6 (parter, sala 25), lub na stornie internetowej www.mops.wroclaw.pl, w zakładce – świadczenia dla osób niepełnosprawnych,
 2. ważnego orzeczenia (oryginał i ksero) o stopniu niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. aktualny (z bieżącego roku) wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (oryginał i ksero),
 4. zaświadczenia o pobieraniu nauki (dotyczy osób w wieku od 16 do 24 r. życia),
 5. w przypadku zalecenia przez lekarza pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym we wniosku lekarskim należy wypełnić dodatkowo informację dotyczącą niezbędnych danych dotyczących  opiekuna. (dotyczy tylko osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym oraz osób niepełnoletnich),
 6. w przypadku rodzin wielodzietnych (dotyczy osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności) wymagane jest przedstawienie ważnej karty z programu „Dwa plus trzy i jeszcze więcej” (osoby posiadające ważną kartę mają preferencje przy rozpatrywaniu wniosków na turnus rehabilitacyjny),
 7. dowodu osobistego wnioskodawcy (do wglądu) lub ksero dowodu osobistego
  w przypadku składania wniosku w imieniu osoby niepełnosprawnej,
 8. pełnomocnictwa notarialnego/sądowego do działania w imieniu wnioskodawcy,
  w przypadku składania podpisu za wnioskodawcę.


W przypadku otrzymania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego:

 1. w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu (powyższy termin 21 dni, dotyczy sytuacji, w której turnusy rehabilitacyjne rozpoczynają się w znacznie krótszym okresie czasu, tj. w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia osoby niepełnosprawnej o przyznaniu jej dofinansowania) należy przekazać do DAON informację o wyborze turnusu (wzór informacji o wyborze turnusu stanowi załącznik Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (załącznik do pobrania ); niedotrzymanie powyższych terminów będzie traktowane jako rezygnacja z otrzymanego dofinansowania,
 2. jeżeli wnioskodawca nie wykorzysta przyznanego dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie MOPS
  o rezygnacji z przyznanego dofinansowania.
 3. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, wnioskodawca przedstawia podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij