logo BIP

Formy pomocy

Podstawowe informacje

W sprawach pilnych oczekujemy na Państwa telefony
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności na podstronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wyszukaj

Od 1 stycznia 2022 roku został otwarty elektroniczny nabór wniosków o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Wnioski składać należy poprzez platformę - System Obsługi Wsparcia SOW

https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Żeby móc to zrobić trzeba posiadać PROFIL ZAUFANY bądź PODPIS ELEKTRONICZNY.

UWAGA!

Jeśli osoba niepełnosprawna nie posiada PROFILU ZAUFANEGO bądź PODPISU ELEKTRONICZNEGO może skorzystać z pomocy osoby, która taki dostęp posiada. W tym celu jednak musi podpisać PEŁNOMOCNICTWO upoważniające tę osobę do złożenia wniosku w jej imieniu (wzór PEŁNOMOCNICTWA do pobrania we wzorach załączników poniżej).

Pomoc i informacje dotyczące aplikowania o środki PFRON poprzez SOW można uzyskać pod bezpłatnym numerem 800-889-777.
Infolinia ta czynna jest w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi SOW na portalu edukacyjno-informacyjnym www.portal-sow.pfron.org.pl

oraz do szczegółowego zapoznania się z informacjami dotyczącymi PEŁNOMOCNICTWA pod adresem: link

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU:

Do wniosku w formie elektronicznej należy dołączyć wypełnione załączniki.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki obligatoryjne:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej lub niezdolności do pracy,
 2. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (druk do pobrania we wzorach załączników poniżej).

Załączniki dodatkowe (o ile dotyczą danej sprawy):

 1. oświadczenie opiekuna - tylko jeśli lekarz zaleci pobyt opiekuna na turnusie (druk do pobrania we wzorach załączników poniżej),
 2. aktualne (z danego semestru) zaświadczenie o pobieraniu nauki (dotyczy osób uczących się
  w wieku od 16 do 24 roku życia),
 3. w przypadku rodzin wielodzietnych czytelny skan lub zdjęcie każdej strony ważnej legitymacji wrocławskiego programu „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”,
 4. podpisane pełnomocnictwo imienne – w przypadku składania wniosku za osobę niepełnosprawną, która nie posiada profilu zaufanego/podpisu elektronicznego (druk do pobrania we wzorach załączników poniżej),
 5. dokument potwierdzający opiekę prawną,
 6. pełnomocnictwo notarialne.

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW  -  POBIERZ

INFORMACJE O DOFINANSOWANIU DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO

Wnioski o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, niezależnie od otrzymanych środków finansowych z PFRON oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W zależności od otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala się kryteria obowiązujące na dany rok. Kryteria zatwierdza Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zespół opiniujący przy rozpatrywaniu wniosków
o dofinansowanie kieruje się przyjętymi kryteriami oraz Rozporządzeniem o turnusach rehabilitacyjnych.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Centrum Pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania.

Osoba niepełnosprawna bezdomna, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, składa wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu. 

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest:

 1. posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
 2. złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,   prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 6. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas  pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie
  o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach
  i przyjmowanych lekach (druk - informacja o stanie zdrowia).
 7. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 8. złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
  przy czym obliczony dochód nie przekroczy kwoty:
 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:    

 1. wniosek lekarza, o którym mowa powyżej, zawiera wyraźne wskazanie konieczności pobytu opiekuna wraz z uzasadnieniem,
 2. opiekun:
 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
 • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

MOPS Wrocław rozpatruje wnioski na turnus rehabilitacyjny wyłącznie mieszkańców miasta Wrocławia. Nie jest konieczne zameldowanie we Wrocławiu; liczy się prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie miasta Wrocław.

W PRZYPADKU UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO NALEŻY:

W terminie do 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznanym dofinansowaniu, wypełnić w SOW zakładkę: INFORMACJA O WYBORZE TURNUSU REHABILITACYJNEGO.
Niedotrzymanie tego terminu będziemy traktować jako rezygnację z otrzymanego
dofinansowania.
Należy pamiętać, że zgłoszenie uczestnictwa w turnusie musi nastąpić nie później niż 21 dni przed dniem jego rozpoczęcia. Termin ten dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna chce jechać na turnus bezpośrednio po uzyskaniu zawiadomienia
o uzyskaniu dofinansowania.
Ze względów procedur finansowych nie jest możliwy wyjazd na turnus, który został zgłoszony do MOPS w okresie krótszym niż 21 dni przed jego rozpoczęciem.

POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA DOFINANSOWANIA DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO:

 1. Przyznane dofinansowanie należy wykorzystać do końca bieżącego roku (turnus musi rozpocząć się
  w roku przyznania dofinansowania).
 2. Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w okresie trwania turnusu.
 3. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 4. MOPS nie może dokonać przelewu przyznanego dofinansowania za pobyt na turnusie, który rozpoczął się przed dniem podjęcia decyzji.
 5. W przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) pisemne oświadczenie o rezygnacji z przyznanych środków finansowych (niewykorzystanie dofinansowanie i brak rezygnacji może wpłynąć na podejmowanie decyzji
  w kolejnych latach).
 6. Organizator i ośrodek powinny być wybrane zgodnie z rodzajem schorzeń/dysfunkcji zawartych
  w posiadanym przez osobę niepełnosprawną orzeczeniu lub wniosku lekarskim, w uzgodnieniu
  z organizatorem.
 7. Wybrany organizator i ośrodek turnusu rehabilitacyjnego muszą posiadać aktualne pozwolenie
  na prowadzenie turnusów z dofinansowaniem z PFRON - do sprawdzenia na portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl
 8. W przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, osoba niepełnosprawna przedstawia podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach
  i przyjmowanych lekach.
 9. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje nie później niż na 7 dni przed dniem jego rozpoczęcia.
 10. Organizator turnusu przekazuje tutejszemu ośrodkowi oświadczenie przyjęcia na turnus osoby niepełnosprawnej nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. O dacie przekazania oświadczenia decyduje data wpływu oświadczenia do tut. ośrodka.
 11. Ostateczny termin dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów do przelewu stanowi dzień 15 grudnia bieżącego roku.
 12. Rozliczenia przekazanego dofinansowania dokonuje organizator turnusu na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu.

Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna. W przypadku, gdy organizator potwierdza, że kosztu turnusu jest niższy niż przyznane dofinansowanie, zostaje ono pomniejszone do kwoty wskazanej w oświadczeniu organizatora.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij