logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                  

SIEDZIBA ZESPOŁU:

Wrocław 53-661 Pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro
Obsługa klientów pokój nr 316, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
Informacja telefoniczna: 071 78 22 360, 071 78 22 362, 071 78 22 363

Adres e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Zasady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła
w życie dnia 1 stycznia 2012 roku.

 + Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

+ Pomoc finansowa dla osób usamodzielnianych

+ Harmonogramy wypłat

 


 

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka


Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać świadczenia? 

 •    wniosek o przyznanie pomocy (do pobrania na dole strony)
 •   odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
 •   postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej
 •   dokument potwierdzający miejsce zameldowania  dziecka przed   umieszczeniem w pieczy zastępczej (dzieci pochodzące z Wrocławia - Dział Ewidencji Ludności,  ul. G. Zapolskiej 4) \
 •   orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli posiada)
 •   informacja o numerze rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje  świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, w wysokości:

 • 694,00 zł miesięcznie - w przypadku  dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 
 • 1052,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek w kwocie 211 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

 • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.


Ponadto rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka może ubiegać się o przyznanie świadczeń na pokrycie:

 • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo (wniosek do pobrania na dole strony)
 • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo
 • dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (wniosek do pobrania na dole strony)
 • środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych)
 • świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - raz w roku (dotyczy rodzin zastępczych zawodowych)

 
Prowadzący rodzinny dom dziecka oprócz powyższych świadczeń może otrzymać także środki finansowe na:

 •  utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,

 •  pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka;

 • pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Pomoc finansowa dla osób usamodzielnianych

Świadczenia pieniężne dla wychowanków, którzy opuścili rodzinną pieczę zastępczą przed 1 stycznia 2012 r. (zasady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [Dz.U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 ze zm.] oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 ze zm.)

 

Podstawą ustalenia wysokości świadczeń jest kwota 1.647 zł.

Osobie pełnoletniej opuszczającej  rodzinę zastępczą przysługuje pomoc pieniężna na:

 • kontynuowanie nauki – przyznawane na dany rok nauki, w wysokości  494,10 zł miesięcznie (30% podstawy) nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
 • usamodzielnienie - przyznawane jednorazowo na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej, wysokość pomocy uzależniona jest od długości pobytu  w rodzinie zastępczej, w której wychowanek przebywał:

      a)   w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1647 zł ( 100% podstawy) - dla osób przebywających w pieczy zastępczej poniżej 2 lat,

-  3294 zł ( 200% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

4941 zł ( 300% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;

 

b) w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem i zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

- 1647 zł ( 100% podstawy) - dla osób przebywających w pieczy zastępczej poniżej 2 lat,

- 3294 zł ( 200% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

- 6588 zł ( 400% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;

 •  zagospodarowanie - przyznawane jednorazowo, w formie rzeczowej, pomoc ta wynosi maksymalnie 4941 zł (300% podstawy), w przypadku usamodzielnianych wychowanków niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym pomoc ta zawsze jest równa kwocie 4941 zł. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznawana w powiecie osiedlenia się osoby usamodzielnianej.


Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium uprawniającym do pomocy wynosi:

 • dla osoby usamodzielnianej samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 954 zł, tj. 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (kryterium wynosi: 477 złotych)
 • dla osoby usamodzielnianej żyjącej w rodzinie, której  dochód na osobę nie przekracza kwoty 702 zł, tj. 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kryterium wynosi: 351 złotych).

Na podstawie art. 240. ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoby, którym odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu niespełnienia ww. kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki do jej przyznania określone w powyższej ustawie. Świadczenia pieniężne dla wychowanków, którzy opuścili  rodzinną pieczę  zastępczą po  1 stycznia 2012 r. (zasady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 roku.)

 

Osobie pełnoletniej opuszczającej  rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną) lub przez okres co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka) przysługuje pomoc pieniężna na:

 • kontynuowanie nauki - w wysokości 526 zł miesięcznie, jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia (wniosek do pobrania na dole strony)
 • usamodzielnienie - przyznawane jednorazowo na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej (wniosek do pobrania na dole strony). Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1200 zł. Wysokość pomocy uzależniona jest od długości pobytu i formy opieki zastępczej, w której wychowanek przebywał:

a) w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę spokrewnioną z dzieckiem, kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi 3470 zł,

b)  w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

- 1735 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 1 roku do 2 lat,
- 3470 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

- 6939 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat.

 • zagospodarowanie - przyznawane jednorazowo w wysokości 1577 zł (3154 zł - w przypadku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) w szczególności na materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia; przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1200 zł. Pomoc na zagospodarowanie  przyznawana jest w powiecie osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Harmonogramy wypłat

 

HARMONOGRAM WYPŁAT DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 2021 r.

Miesiąc

Dzielnica

Termin wypłaty

Styczeń

Śródmieście, Stare Miasto

25

Fabryczna

26

Krzyki, Psie Pole

27

Luty

Śródmieście, Stare Miasto

22

Fabryczna

23

Krzyki, Psie Pole

24

Marzec

Śródmieście, Stare Miasto

24

Fabryczna

25

Krzyki, Psie Pole

26

Kwiecień

Śródmieście, Stare Miasto

26

Fabryczna

27

Krzyki, Psie Pole

28

Maj

Śródmieście, Stare Miasto

25

Fabryczna

26

Krzyki, Psie Pole

27

Czerwiec

Śródmieście, Stare Miasto

23

Fabryczna

24

Krzyki, Psie Pole

25

Lipiec

Śródmieście, Stare Miasto

26

Fabryczna

27

Krzyki, Psie Pole

28

Sierpień

Śródmieście, Stare Miasto

25

Fabryczna

26

Krzyki, Psie Pole

27

Wrzesień

Śródmieście, Stare Miasto

22

Fabryczna

23

Krzyki, Psie Pole

24

Październik

Śródmieście, Stare Miasto

25

Fabryczna

26

Krzyki, Psie Pole

27

Listopad

Śródmieście, Stare Miasto

24

Fabryczna

25

Krzyki, Psie Pole

26

Grudzień (zastrzegamy zmianę tego terminu)

Śródmieście, Stare Miasto

15

Fabryczna

16

Krzyki, Psie Pole

17

 

HARMONOGRAM WYPŁAT DLA KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ 2021 r.

Miesiąc

Termin wypłaty

Miesiąc

Termin wypłaty

Styczeń

26

Lipiec

27

Luty

23

Sierpień

26

Marzec

25

Wrzesień

23

Kwiecień

27

Październik

26

Maj

26

Listopad

25

Czerwiec

24

Grudzień (zastrzegamy zmianę tego terminu)

16

 

 Wnioski do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.pdf)Wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka[Wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka]90 kB03-06-2020
Pobierz plik (Wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego oraz dodatek.pdf)Wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego o[Wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego oraz dodatek]90 kB03-06-2020
Pobierz plik (Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego.pdf)Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego[Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego]77 kB03-06-2020
Pobierz plik (Wniosek o świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.pdf)Wniosek o świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami p[Wniosek o świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka]81 kB03-06-2020
Pobierz plik (Wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka.pdf)Wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka[Wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka]71 kB03-06-2020
Pobierz plik (Oświadczenie o pozostaniu pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej.pdf)Oświadczenie o pozostaniu pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej[Oświadczenie o pozostaniu pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej]30 kB03-06-2020
Pobierz plik (Wniosek o pomoc na kontynuowanie nauki.pdf)Wniosek o pomoc na kontynuowanie nauki[Wniosek o pomoc na kontynuowanie nauki]90 kB03-06-2020
Pobierz plik (Wniosek o pomoc na usamodzielnienie.pdf)Wniosek o pomoc na usamodzielnienie[Wniosek o pomoc na usamodzielnienie]89 kB03-06-2020
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij