logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Dziś oficjalnie zainaugurowaliśmy kampanię „Jesteś, więc jestem” promującą i przybliżającą mieszkańcom rodzicielstwo zastępcze.

 

Konferencja prasowa

W konferencji prasowej, w czasie której opowiedzieliśmy o potrzebach i działaniach udział wzięli:

Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia

Anna Józefiak-Materna – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Monika Jopek – kierownik Zespołu Realizatora Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Marzena i Sylwester Habowie – prowadzący Rodzinny Dom Dziecka, aktualnie mający pod opieką 9 dzieci

Data konferencji nie jest przypadkowa, ponieważ wczoraj (30 maja) obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który został ustanowiony w Polsce w 2006 roku. To doskonała okazja, by opowiedzieć więcej o rodzicielstwie zastępczym, zachęcić do kandydowania, a rodzinom, które sprawują pieczę – podziękować za ich pracę.

–Chciałbym  bardzo serdecznie podziękować państwu za co, co robicie od wielu lat – takimi słowami Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia zwrócił się do Marzeny i Sylwestra Habów, którzy od 11 lat opiekują się dziećmi. - To jest praca, ale jest to też misja. I realizują ją Państwo od wielu lat. Przez tych 11 lat udało się wychować pięćdziesięcioro cudownych, potrzebujących rodzinnego, domowego dzieciaków. Za to chciałbym podziękować i na Państwa ręce chciałbym złożyć podziękowania dla wszystkich rodziców zastępczych, którzy podjęli się tej misji.

– Dzisiaj 400 dzieciaków czeka na otwartość, na duże, gorące serca wrocławian. Niech ten dzień rodzicielstwa będzie zaproszeniem dla tych wszystkich, którzy chcą się sobą podzielić i wspierać tych najmłodszych wrocławian, czekamy na Państwa – apelował Jacek Sutryk. – Mamy nadzieję, że dzień rodzicielstwa zastępczego będzie kolejnym , ponownym impulsem dla nasz wszystkich, by przynajmniej spróbować taką decyzję podjąć.

We Wrocławiu pod opieką rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka jest 800 dzieci. Jednak jeszcze 400, w tym 131 maluchów poniżej 10 roku życia, nadal pozostaje w placówkach.

 

Czym jest piecza zastępcza?

Dzieci, które są pod opieką naszych rodzin i placówek najczęściej nie mają uregulowanej sytuacji prawnej i nie mogą być adoptowane. Zwykle ich rodzice biologiczni żyją, jednak z różnych powodów nie mogą się nimi zająć.

System pieczy zastępczej to osoby, instytucje i działania, które mają na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom, gdy rodzice nie mogą z różnych powodów się nimi zająć.

Rodzinna piecza zastępcza to:

 • Rodziny spokrewnione – które tworzą małżonkowie lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim, będące krewnymi dziecka;
 • Rodziny niezawodowe – które tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, nie będące krewnymi dziecka;
 • Rodziny zawodowe – to rodziny, które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują wynagrodzenie. Opiekują się niespokrewnionymi dziećmi, najczęściej we własnych mieszkania czy domach. Osoby takie (w wypadku małżeństwa zarówno żona jak i mąż) muszą przejść przez cykl badań i szkolenie oraz otrzymać zaświadczenie o kwalifikacji. Mogą mieć formę rodziny specjalistycznej lub pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego
 • Rodzinne domy dziecka – są tworzone przez małżonków lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim. Opiekę w nich może znaleźć nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Obecnie mamy ponad 620 rodzin zastępczych.

Jakie wymagania należy spełnić, żeby zostać rodzicem zastępczym ?

Bycie rodzicem zastępczym nie jest łatwym zadaniem, podjęcie tej funkcji wymaga poświecenia i czasu. Do rodzin zastępczych często trafiają dzieci po trudnych, traumatycznych doświadczeniach. Rola rodzica zastępczego wymaga nie tylko zaangażowania, poświęcenia i cierpliwości, ale też odpowiednich umiejętności. Zadaniem rodzica zastępczego jest zaspokajanie potrzeb dziecka oraz wzmocnienie, a także dbanie o relacje z rodziną naturalną, chyba, że sąd postanowi inaczej.

Dlatego pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które m.in.:

 • dają pewność należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej (dotyczy tez ograniczenia czy zawieszenia);
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli jest nałożony);
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym oraz opinią psychologa;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 • Oraz nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

Przed pozostaniem rodziną zastępczą trzeba przejść szkolenie.

Udział w szkoleniu daje możliwość przygotowania siebie i swojej rodziny do tej funkcji oraz uświadomienia sobie rzeczywistych motywów podejmowanej decyzji. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i trwa około 3 miesiące.

Jego celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą i sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie obejmuje elementy prawa rodzinnego, praw dziecka, elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, oceny sytuacji rodzinnej dziecka, podstawową wiedzę o uzależnieniach oraz informacje o zadaniach i kompetencjach instytucji wspierających.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnej opinii komisji kwalifikującej kandydaci otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne.

 

Nasze rodziny i dzieci objęte pieczą, także te dorastające, mają nasze wsparcie.

Wsparcie dla rodzin.

Każda osoba sprawująca pieczę zastępczą może liczyć na naszą pomoc. Każda rodzina ma przydzielonego swojego koordynatora. Może korzystać z pomocy psychologicznej, prawnej, grup wsparcia, szkoleń a także wsparcia wolontariuszy. Nasz ośrodek współpracuje także z ośrodkami prowadzącymi specjalistyczne wsparcie, terapię i poradnictwo dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych: z Krakowskim Instytutem Psychoterapii Stowarzyszenia „Siemacha” oraz ze Stowarzyszeniem „Wspólna Sprawa – Bliżej Siebie”.

W razie potrzeby udzielane jest także dodatkowe wsparcie – tak jak to skierowane do wychowanków pieczy w związku z epidemią COVID-19, a polegające na wyposażeniu rodzin i podopiecznych w środki ochrony osobistej oraz sprzęt elektroniczny (laptopy, sprzęt audiowizualny, specjalistyczne oprogramowanie) o wartości ponad 730 tysięcy złotych.

Wsparcie dla dorosłych wychowanków

Dorastające, opuszczające dom dzieci, mogą się zwykle cieszyć i polegać na wsparciu rodziców. Usamodzielniających się wychowanków pieczy wspieramy my.

Obecnie z różnych form naszej pomocy korzysta niemal 300 pełnoletnich wychowanków pieczy, przy czym około połowa z nich pozostaje nadal w rodzinach zastępczych.

Młodzież, która chce żyć samodzielnie może skorzystać z jednego z naszych 6 mieszkań wspomaganych, które prowadzi bezpośrednio nasz ośrodek (w ramach programu unijnego „Trampolina – mieszkania wspomagane” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) lub organizacje pozarządowe. Mieszkania wspomagane, treningowe to forma pomostu między pozostawaniem pod opieką instytucji lub rodziny, a mieszkaniem samodzielnym.

Trampolina to szerszy projekt, wspierający osoby zagrożone wykluczeniem, obejmujący również wychowanków pieczy, którzy mogą korzystać z 2 mieszkań wspomaganych. Młodzieży z pieczy zastępczej, oprócz możliwości samodzielnego mieszkania, proponujemy wsparcie, które ułatwi wejście w dorosłe, samodzielne życie: treningi umiejętności społecznych, praktycznych (zarządzanie gospodarstwem domowym) i ekonomicznych (zarządzanie własnym budżetem). Trening kulinarny, załatwiania spraw urzędowych (młodzież nie radzi sobie z językiem urzędowym), spędzania czasu wolnego w  sposób aktywny, rozwijający pasje, wolny od używek i destrukcyjnych zachowań. Nad wszystkimi uczestnikami czuwają opiekunowie mieszkań – doświadczeni pracownicy MOPS.

W 2020 roku w Trampolinie uczestniczyło 15 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy.

 • Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego prowadzi dofinansowane przez nas Młodzieżowe Centrum Wsparcia, w którym wychowankowie są przygotowywani do dorosłego życia.

Usamodzielniający się podopieczni korzystają z mieszkań treningowych (3 lokale dla 24 osób). Korzystają tam z wsparcia psychologicznego, pedagogów, opiekunów, mają treningi ekonomiczne, pomoc w nauce, wsparcie pracownika socjalnego, pomoc prawną, doradztwo zawodowe czy pomoc w organizowaniu czasu wolnego

 • Stowarzyszenie Nasz Dom – projekt „Samodzielność” w mieszkaniu usamodzielniającym ma 10 miejsc.

Dla podopiecznych prowadzi treningi ekonomiczne, warsztaty profilaktyki uzależnień, warsztaty wzmacniające poczucie odpowiedzialności i wartości, wsparcie psychologów i doradcy zawodowego.

 

Naszą największą troską jest znalezienie rodzin, które będą gotowe opiekować się maluchami w trudnej sytuacji rodzinnej.

Już w maju rozpoczęliśmy działania informacyjne, przygotowując cykl filmów odpowiadających na najważniejsze pytania zadawane przez kandydatów na rodziny zastępcze oraz rozpoczęliśmy prezentowanie rodzin, które takie role pełnią.

Kampania Jesteś, więc jestem

Pierwsze działania rozpoczęliśmy z początkiem maja przedstawiając cykl filmików nagranych przez pracowników wydziału zajmujących się pieczą, odpowiadając na najczęściej zadawane przez potencjalnych kandydatów pytania.

Teraz będziemy kontynuować działania. W planach mamy dyżury dla zainteresowanych, informowanie i udzielanie informacji w mediach i socialmediach. Będziemy pojawiać się na festynach. Pojawimy się też w przestrzeni publicznej – na biletomatach, kasownikach, w MPK. Będziemy przygotowywać kolejne materiały informacyjne i zachęcające do pozostania rodzicami zastępczymi.

 

Gdzie zdobyć informacje o pieczy?

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 • Nasz zespół mieści się przy ul. Młodych Techników 58, pokój nr 12 lub 13,
 • Można zadzwonić: 71 78 22 323, 71 78 22 412, 71 78 22 366 i umówić się na rozmowę
 • lub napisać: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • strona: https://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/piecza-zastepcza-rodzinna
 • Jesteśmy do waszej dyspozycji

 Liczby:

 • Obecnie pod naszą opieką jest ponad 1200 dzieci
 • 800 ma opiekę rodzin i rodzinnych domów dziecka (620 rodzin i domów)
 • ponad 400 jest objętych instytucjonalną pieczą zastępczą, w tym 131 maluchów poniżej 10 roku życia (37 placówek)
 • W 2020 roku do różnych form pieczy trafiło 137, a opuściło ją 179 dzieci.
 • W 2020 roku zainteresowanie szkolenie dla rodzin zastępczych zakończyło 15 osób; 13 zostało zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, 2 do pełnienia funkcji rodziny specjalistycznej.
 • Na zlecenie sądu wydano 82 opinie w zakresie predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij