logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj

Dział Pomocy Instytucjonalnej swoją pomoc kieruje do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Takim osobom przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz.U.2015, poz. 163  "osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej".

Osobę  kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:
 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie;
 7. osob uzależnionych od alkoholu;

Na terenie Wrocławia funkcjonuje 13 domów pomocy społecznej dla osób dorosłych o różnych profilach:
 
 1. Domy pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych:
 1. Dom Pomocy Społecznej ul. Rędzińska 66/68, Wrocław (dzielnica Fabryczna - Maślice),
 2. Dom Pomocy Społecznej ul. Karmelkowa 25, Wrocław (dzielnica Krzyki - Oporów),
 3. Dom Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 104, Wrocław (dzielnica Śródmieście), wyłącznie dla kobiet, dom prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek, 
 4. Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Marcina 10, Wrocław (dzielnica Śródmieście), wyłącznie dla kobiet, dom prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu,
 5. Dom Pomocy Społecznej ul. Mączna 3, Wrocław (dzielnica Fabryczna – Pilczyce), 
 6. Dom Pomocy Społecznej ul. Wejherowska 28, Wrocław (dzielnica Fabryczna - Popowice),
 1. Domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku:
 1. Dom Pomocy Społecznej ul. Świątnicka 25/27, Wrocław (dzielnica Krzyki – Księże Małe),
 2. Dom Pomocy Społecznej ul. Mączna 3, Wrocław (dzielnica Fabryczna – Pilczyce),
 3. Dom Pomocy Społecznej ul. Wejherowska 28, Wrocław (dzielnica Fabryczna - Popowice),
 1. Domy pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych:
 1. Dom Pomocy Społecznej ul. Kaletnicza 8, Wrocław (dzielnica Psie Pole - Widawa),
 2. Dom Pomocy Społecznej ul. Farna 3, Wrocław (dzielnica Psie Pole), wyłącznie dla kobiet, dom prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej,
 1. Domy pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie:
 1. Dom Pomocy Społecznej "Arka"  ul. Jutrosińska 29, Wrocław (dzielnica Psie Pole),
 2. Dom Pomocy Społecznej "Arka 2"  ul. Jutrosińska 29, Wrocław (dzielnica Psie Pole),
 3. Dom Pomocy Społecznej ul. Okulickiego 2, Wrocław (dzielnica Psie Pole – Zakrzów),
 4. Dom Pomocy Społecznej ul. Objazdowa 40, Wrocław (dzielnica FAbryczna - Żerniki), wyłącznie dla kobiet, 

Procedura kierowaniu do domu pomocy społecznej
 
Do domu pomocy społecznej kierujemy na podstawie:
 • zgody osoby zainteresowanej i Jej pisemnego wniosku,
 • wywiadu środowiskowego wraz z wymaganą dokumentacją (w tym zaświadczenie lekarskie,  aktualna decyzja organu emerytalno- rentowego),
 
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponosi: 
 
Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. Dz.U.2015 poz. 163 obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 • 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
 • – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
 • 2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
 • 1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
 • 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 umowa w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, ust. 2:
 • a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
 • b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 • 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
 • 2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.
 • 2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.
 • 2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 umowa w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 • 3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. 


Miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia ustala Prezydent Wrocławia i ogłasza go w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. 


Druki do pobrania
 
 
Attachments:
Download this file (zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.doc)Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia[Zaświadczenie lekarskie ]19 kB30-03-2015
Download this file (Zaświadczenie lekarza psychiatry.doc)Zaświadczenie lekarza psychiatry[Zaświadczenie lekarza psychiatry]13 kB30-03-2015
Download this file (Zaświadczenie psychologa.doc)Zaświadczenie psychologa[Zaświadczenie psychologa]16 kB30-03-2015
Download this file (Zaświadczenie o wysokości dochodu.doc)Zaświadczenie o wysokości dochodu[Zaświadczenie o wysokości dochodu]11 kB30-03-2015
Download this file (kosz utrzymania w domu pomocy spiłecznej 2017.pdf)kosz utrzymania w domu pomocy spiłecznej 2017.pdf[ ]264 kB24-03-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.