logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 71 799 92 87

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00
tel./fax 71 782 35 95; 71 782 35 94

Wyszukaj

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, to system zniżek i dodatkowych uprawnień  zarówno  w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

 Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

- w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy  złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona
i dołączyć do niego potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu.

Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 9,21 zł. Wpłaty można dokonać w kasie MOPS przy
ul. Strzegomskiej 6 lub przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na nr 67 1020 5226 0000 6202 0417 1617.

W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny dla (imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie duplikatu karty)

Wnioski można składać w:


Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
ul. Strzegomską 6 pok. 26 (parter),

w poniedziałek, środę i piątek, w godz. 8.00 – 15.00,
we wtorek  w godz. 11.00 – 15.00,
we czwartek  w godz.9.00 -  17.00
tel./fax (71) 78 23 595, 78 23 594

 

Attachments:
Download this file (Wzor oswiadczenia.pdf)oświadczenie[o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce]82 kB25-04-2017
Download this file (oswiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie.pdf)oświadczenie[ o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka]81 kB25-04-2017
Download this file (oswiadczenie dotyczace wladzy rodzicielskiej.pdf)oświadczenie[o tym że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej]81 kB25-04-2017
Download this file (wniosek o wydanie karty duzej rodziny.pdf)wniosek[o wydanie karty]96 kB25-04-2017
Download this file (informacja o ososbach które będa wyświetlac kartę na uzadzeniach mobilnych.pdf)informacja[INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH]88 kB09-01-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.