logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zaprasza do kontaktu osoby, które są zainteresowane pełnieniem funkcji opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Kandydaci, którzy chcą pełnić funkcję opiekuna prawnego lub kuratora powinni spełniać przesłanki określone w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.), tj. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych oraz dawać rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków opiekuna lub kuratora.

 

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może zostać osoba, co do której  zachodzi prawdopodobieństwo, iż nie wywiąże się ona należycie z powierzonych obowiązków. Przyczyny takiej oceny mogą być zawinione (np. naganny tryb życia, karalność, uzależnienie od alkoholu, niechęć do osoby, którą ma reprezentować itp.), jak i niezawinione (np. zły stan zdrowia kandydata, nadmierne obciążenie obowiązkami zawodowymi itp.).

 

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Sąd opiekuńczy wykonywa nadzór nad sprawowaniem opieki, zaznajamiając się bieżąco z działalnością opiekuna oraz udzielając mu wskazówek i poleceń. Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem.

 

Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy.

 

W przypadku przyznania przez sąd wynagrodzenia, wypłacane jest ono przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (71) 772 59 87

 

Podstawa prawna:

 

1)    ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.)

2)    ustawa z dnia z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198 ze zm.)

Opiekun albo kurator powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką. W braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo do organizacji społecznej, a jeżeli pozostający pod opieką przebywa we właściwej placówce, sąd może się zwrócić także do tej placówki. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.