logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 71 799 92 87

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00
tel./fax 71 782 35 95; 71 782 35 94

Wyszukaj

logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 Aktywny samorząd Moduł II 2018
             

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Miasto Wrocław przystąpiło do realizacji programu „Aktywny samorząd”. Jednostką organizacyjną Realizatora programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Strzegomska 6,
parter, pokój 25 w godzinach od 7.45 do 14.45. Informacje są udzielane pod numerem tel: 71 78 22 357
Ponadto szczegółowe informacje w sprawie programu są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd”

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym-dawniej program STUDENT

Termin przyjmowania wniosków:

  • od 12 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2017/2018
  • od 24 września 2018 r do 30 września 2018 r. dla wniosków dotyczących refundacji poprzedniego semestru tj. semestru letniego roku akademickiego 2017/2018
  • od 24 września 2018 r. do 10 października 2018 r. dla wniosków dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019

1.    Wniosek POBIERZ

Informujemy, że w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych obowiązuje system kolejkowego pobierania numerków w celu złożenia wniosku. Numerki są wydawane od 7.45 do 14.45. Składanie uzupełnionych wniosków znacznie skróci czas oczekiwania na jego przyjęcie.

Uwaga Studenci – MODUŁ II
Informacje o warunkach uczestnictwa w module II zawarte są w w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

Dla kogo dofinansowanie ?
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
1.    posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2.    pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
1.    posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
2.    aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego* dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.
*przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

UWAGA! WKŁAD WŁASNY!
MODUŁ II - wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy,
którzy nie są  
zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

brak udziału własnego

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *


* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).
 
Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:
•    który jest zatrudniony, albo
•    którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).
Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:
1.    ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
2.    jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.
 
Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy
Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu)tj. :
1.     roku szkolnego/akademickiego 2016/2017,
 
DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:
1.    z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
2.    zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki
1.    każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
      a.    „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
      b.    „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
z uwzględnieniem poniższych:
2.    wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
3.    decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
4.    wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
Przypominamy, że:
•    dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
•    decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
•    kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
•    decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.