zdjęcie dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Informacja:
tel. (71) 78-22-322

14lis
2012

Wrocławski asystent rodziny


 

Projekt pt. "Wrocławski asystent rodziny" współfinansowany jest z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012.


Beneficjent: Gmina Wrocław,
Jednostka realizująca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Termin realizacji: 15 luty - 31 grudnia 2012r.

Łączna wartość zadania: 67 437,00zł, w tym dotacja: 52 500,00zł, środki własne: 14 937,00zł


Uzasadnienie realizacji projektu

Potrzeba realizacji projektu wynika z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładających na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy wychowawcze wynikające m.in. z: niskich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, uzależnienia rodziców, nieprawidłowych relacji rodzinnych, występujących sytuacji przemocowych w rodzinach, wyuczonej bezradności rodziców, niskiej świadomości prospołecznej członków rodzin. Rozwiązaniem proponowanym przez ustawę jest zatrudnianie w gminach asystentów rodzinnych i obejmowanie ich wsparciem rodzin zagrożonych rozpadem.


Cele projektu

Cel główny: budowanie systemu wspierania wrocławskiej rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Cele szczegółowe:
-
zatrudnienie asystentów rodziny,
- wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, w tym pomoc w problemach wychowawczych, gospodarowania budżetem domowym i promowanie zdrowego stylu życia.


Działania

W ramach projektu zostaną zatrudnieni 2 asystenci, którzy będą pomagać wrocławskim rodzinom objętym pomocą społeczną, nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach – zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami rodziny.
Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,· prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych;

- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

- współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny;

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.


Rezultaty projektu:

* zatrudnienie 2 asystentów rodziny;
* objęcie wsparciem 20 rodzin.


Wrocław ZUS Urząd Pracy DWUP EFS Urząd Marszałkowski mcus zaz cirs wcs czas patron eea forum OPS ngo.pl  prom  nadzieja iskierka teatr park wodny 1