zdjęcie dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Informacja:
tel. (71) 78-22-322

16mar
2010

Świadczenia rodzinneŚwiadczenia rodzinne – w tym „becikowe”

WAŻNA INFORMACJA :
Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy  o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2012 roku, poz. 1548), która wprowadza następujące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym:

Osoby uprawione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 roku. Po upływie tego terminu decyzje wygasają z mocy prawa i istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku  o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO LUB SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO  na nowych zasadach.Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r., poz. 3) .
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r.  w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058).Świadczeniami rodzinnymi są:


Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (poniżej). Składać wnioski należy od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 7.30 do 15.00 a w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00 w Dziale Świadczeń, ul. Hubska 30/32 w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA na parterze budynku.

informację wyworzyła : Natalia Siekierka
opublikował: Grzegorz Polkowski


Wrocław ZUS Urząd Pracy DWUP EFS Urząd Marszałkowski mcus zaz cirs wcs czas patron eea forum OPS ngo.pl  prom  nadzieja iskierka teatr park wodny 1