zdjęcie dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Informacja:
tel. (71) 78-22-322

28lut
2008

Komórki Organizacyjne MOPS


 • Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej

Na terenie Wrocławia funkcjonuje 10 Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej. Kierownicy wszystkich Zespołów urzędują w godzinach od 7.30 - 15.30.
Pracownicy socjalni mają swoje siedziby w mikrorejonach opiekuńczych.

 • Rozpoznawanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Kwalifikowanie do różnorodnych form pomocy: w postaci pracy socjalnej, świadczeń usługowych, rzeczowych i finansowych - zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 • Reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach.
 • Mobilizowanie zasobów tkwiących w jednostkach, rodzinach, grupach i społecznościach lokalnych w celu zwiększenia możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych.
 • Informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej, o możliwościach udzielania pomocy oraz możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnym funkcjonowaniu.
 • Weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania (lub odmowy przyznania) usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
 • Przyznawanie pomocy usługowej w zakresie uzależnionym od uzasadnionych potrzeb osoby zainteresowanej.

Większość spraw związanych z ubieganiem się o pomoc finansową załatwia się przez pracowników socjalnych w poszczególnych ZTPS-ach. Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy społecznej (z wyłączeniem , skierowań do domów pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych) powinna nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym terenowym - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby (rodziny) potrzebującej pomocy.
W ZTPS-ach załatwia się również formalności związane z załatwianiem usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ubiegając się o przyznanie usług opiekuńczych należy złożyć wniosek, zaświadczenie lekarskie, że z uwagi na stan zdrowia osoba ubiegająca się o objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych wymaga opieki ze strony osoby drugiej. Pomoc przyznaje się zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady zwolnienia od opłat precyzuje uchwała nr III/21/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2006 roku. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 477 zł, a dochód osoby w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł wówczas osoby te są zwalniane z odpłatności za usługi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłaty za usługi, a zwłaszcza ze względu na korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług, konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, wielodzietności, zdarzenia losowego, oraz innych uzasadnionych okoliczności.
Można także ubiegać się o świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawą do przyznania świadczenia jest wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia ze wskazaną dzienną ilością godzin świadczonych usług wydane przez lekarza psychiatrę, decyzja ZUS o przyznanych świadczeniach. Zasady odpłatności za te usługi normuje rozporządzenie Ministra Polityki Socjalnej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)

 • Kierownik ZTPS nr 1 - Grażyna Sobierska
  pl. Legionów 4-5
  tel. (71) 78-22-486
 • Kierownik ZTPS nr 2 – Sylwia Kuczyńska
  ul. Średzka 42
  tel. (71) 349-28-59, fax 349-28-60
 • Kierownik ZTPS nr 3 - Zbigniew Możejko
  ul. Oficerska 9A, pokój 6
  tel. (71) 78-22-432
 • Kierownik ZTPS nr 4 - Elżbieta Wnęk
  ul. Oficerska 9A, pokój 110
  tel. (71) 78-22-450
 • Kierownik ZTPS nr 5 - Michał Szydłowski
  ul. Kniaziewicza 29, pokój 16, 17
  tel. (71) 335-23-77 
 • ZTPS nr 6 - Michał Szydłowski w swoim zakresie obowiązków nadzoruje pracę ZTPS nr 6
  ul. Kniaziewicza 29, pokój 24,25
  tel.(71) 335-23-85, fax.(71) 343-12-37
 • Kierownik ZTPS nr 7 - Barbara Wójcik
  pl. św. Macieja 4, parter
  tel. (71) 78-22-422
 • Kierownik ZTPS nr 8 - Danuta Wirth
  ul. Nowowiejska 29, 50-315 Wrocław
  tel. (71) 78-23-555
 • Kierownik ZTPS nr 9 - Joanna Hawryś
  ul. Nowowiejska 102, pokój 21
  tel. (71) 78-23-562
 • Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 10
  Kierownik: Krystyna Pisarek
  ul. Braniborska 6/8, Wrocław
  tel. (71) 77-25-991

mapa


Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1
Kierownik: Grażyna Sobierska
pl. Legionów 4-5
tel. (071) 78-22-486

Siedziby pracowników socjalnych:

 • Rejon nr 1
  Braniborskia 6/8
  tel. (071) 77-25-982 do 986, (071)77-25-989
  godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 7.30 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30


Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2
Kierownik: Sylwia Kuczyńska
ul. Średzka 42
tel. (071) 349-28-59

Siedziby pracowników socjalnych:

  • Rejon nr 1
   ul. Średzka 42 (ROM)
   tel. (071) 349-28-59, (071) 349-15-86 
   godziny przyjęć: pon., wt., czw., pt. 8.00 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30
  • Rejon nr 2
   ul. Koszykarska 6a
   tel. (071) 353-18-16, 353-18-86
   godziny przyjęć: wt., czw., pt. 8.00 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej 3
Kierownik: Zbigniew Możejko,
ul. Oficerska 9A, pok. 6,
tel. (071) 78-22-432

Siedziby pracowników socjalnych:

  • o Rejon nr 1
   ul. Oficerska 9a, pok.19, 20 i 21
   tel. (071) 78-22-438, 78-22-439
   godziny przyjęć: pn., wt., śr., czw., pt. 7.30 - 10.00, pn., śr. 13.00 - 15.30
  • o Rejon nr 2
   ul. Na Ostatnim Groszu 54, pok. 1-4
   tel. (071) , 351-02-20, 351-02-41, 351-02-42, 357-34-60
   godziny przyjęć: pn., wt., śr., czw., pt. 7.30 - 10.00, pn., śr. 13.00 - 15.30

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4
Kierownik: Elżbieta Wnęk,
ul. Oficerska 9A, pokój 110,
tel./fax (071) 78-22-450

Siedziby pracowników socjalnych:

  • Rejon nr 1
   ul. Oficerska 9A, pok. 111, 112
   tel. (071) 78-22-447, 78-22-446
   godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 8.00 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30
  • Rejon nr 2
   ul. Oficerska 9A, pok. 110 i 115
   tel. (071) 78-22-448, 78-22-445
   godziny przyjęć: pn., wt., pt. 8.00 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30
  • Rejon nr 3
   ul. Oficerska 9A, pok. 108
   tel. (071) 78-22-451
   godziny przyjęć: pn., wt., czw. 8.00 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30
  • Rejon nr 4
   ul. Oficerska 9A, pok. 119
   tel. (071) 78-22-443
   godziny przyjęć: pn., czw., pt. 8.00 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30
  • Rejon nr 5
   ul. Oficerska 9A, pok. 116
   tel. (071) 78-22-444
   godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 8.00 - 10.00 wt., śr. 13.00 - 15.30

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5
Kierownik: Michał Szydłowski
ul. Kniaziewicza 29, pok. 17
tel. (071) 335-23-77

Siedziby pracowników socjalnych:

 • Rejon nr 1
ul. Gliniana 55/1
tel. (71) 367-76-28
godziny przyjęć: pn., śr., pt. 7.30 - 10.00 wt. 13.00 - 15.30
 • Rejon nr 2
  ul. Gliniana 55/1
  tel. (71) 367-76-28
  godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 7.30 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30
 • Rejon nr 3
  ul. Gliniana 55/1
  tel. (71) 367-76-28
  godziny przyjęć: pn., czw., pt. 7.30 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30
 • Rejon nr 4
  ul. Kniaziewicza 29A pok.19
  tel. (71) 335-23-79
  godziny przyjęć: wt., czw., pt. 7.30-10.00; śr. 13.00-15.30
 • Rejon nr 5
  ul. Kniaziewicza 29A pok.14
  tel. (71) 335-23-74
  godziny przyjęć: pn., wt., czw.,  7.30-10.00; śr. 13.00-15.30
 • Rejon nr 6
  ul. Kniaziewicza 29A pok.7
  tel. (71) 335-23-80
  godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 7.30-10.00; śr. 13.00-15.30
 • Rejon nr 7
  ul. Kniaziewicza 29A pok.8
  tel. (71) 335-23-84
  godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 7.30-10.00; śr. 13.00-15.30

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6
Michał Szydłowski w swoim zakresie obowiązków nadzoruje pracę ZTPS nr 6
Kniaziewicza 29, pok. 24
tel. (71) 335-23-85 fax. (71) 343-12-37 

Siedziby pracowników socjalnych:

  • Rejon nr 1
   ul. Kniaziewicza 29, pok. 1.2 i 4
   tel. (071) 335-23-71, 335-23-73, 335-23-88
   godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 8.00 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30 
  • Rejon nr 2
   ul. Kniaziewicza 29, pok. 12, 21 i 26
   tel. (071) 335-23-72, 335-23-86, 335-23-81 
   godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 8.00 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30
  • Rejon nr 3
   ul. Kniaziewicza 29, pok. 9
   tel. (71) 335-23-85 (wew. 397)
   godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 8.00 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7
Kierownik: Barbara Wójcik
pl. Św. Macieja 4, pok. 1
tel. (071) 78-22-422


Siedziby pracowników socjalnych:

  • Rejon nr 1
   pl. Św. Macieja 4,
   tel. (071) 78-22-427, 78-22-425, 78-22-423
   godziny przyjęć: pn., wt., pt. 8.00 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30
  • Rejon nr 2
   pl. Św. Macieja 19-20, pok. 3, 5-7
   tel. (071) 78-23-541, 78-23-542, 78-23-543, 78-22-544
   godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 8.00 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 8
Kierownik: Danuta Wirth
ul. Nowowiejska 29, 50-315 Wrocław
tel. (071) 78-23-555

Siedziby pracowników socjalnych:

  • Rejon nr 1
   ul. Nowowiejska 29, 50-314 Wrocław 
   tel. (071) 78-23-550, do 78-23-559
   godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 7.30 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 9
Kierownik: Joanna Hawryś
ul. Nowowiejskiej 102, pok. 21
tel. (071) 78-23-562
Siedziby pracowników socjalnych:

  • Rejon nr 1
        ul. Nowowiejskiej 102,
        pok. nr 2, tel. (071) 78 – 23 -561, pok. nr 3, tel. (071) 78 – 23 - 561,
        pok. nr 4, tel. (071) 78 – 23 - 563, pok. nr 5,   tel. (071) 78 23 567 ,
        pok. nr 6, tel. (071) 78 23 564, pok. nr 7, tel. (071) 78 – 23 – 565,
        pok. nr 8, tel. (071) 78 – 23 – 566
        godziny przyjęć: pon. wt. czw. pt. 8.00 - 10.00  śr. 13.00 - 15.00

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 10
Kierownik: Krystyna Pisarek
ul. Braniborska 6/8, Wrocław
tel. (71) 77-25-991

Siedziby pracowników socjalnych:

 • Siedziby pracowników socjalnych:
  Rejon nr 1

  ul. Kamieńskiego 190 (Ośrodek Opiekuńczo-Adaptacyjny "Pensjonat dla Osób Starszych")
  tel. (71) 326-09-08
  godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 7.30 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30
 • Rejon nr 2
  ul. Zakrzowska 19
  tel. (71) 372-71-15
  godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 7.30 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30
 • Rejon nr 3
  ul. Zakrzowska 19
  tel. (71) 78-49-603, 345-75-38
  godziny przyjęć: pn., wt., czw., pt. 7.30 - 10.00 śr. 13.00 - 15.30

Dział Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

Kierownik- Renata Talarek
ul. Strzegomska 6
III piętro
tel./fax (71) 78-22-313

diagnozowanie sytuacji dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
organizowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą pozbawionymi opieki rodziców biologicznych w placówkach opiekuńczo–wychowawczych, w tym typu rodzinnego;
bieżąca współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji porozumień dotyczących finansowania pobytu dzieci w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej;
 prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie ustalania opłat rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 nadzór i koordynacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym typu rodzinnego;
 rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania nadzorowanych jednostek organizacyjnych;
 pomoc w integracji ze środowiskiem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym typu rodzinnego;
 przekazywanie, przy współpracy z Działem Księgowości, do Biura Informacji Gospodarczej informacji o rodzicach biologicznych zalegających z opłatami za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych;
współpraca z organizacjami społecznymi, charytatywnymi i instytucjami środowiska lokalnego na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży;
informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania;
opiniowanie, w porozumieniu z Zespołem ds. Organizacji i Nadzoru, projektów regulaminów organizacyjnych jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych) nadzorowanych przez Dział;
opracowywanie pod względem merytorycznym, we współpracy z Zespołem ds. Organizacji i Nadzoru, projektów przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji) wydawanych przez Dyrektora, a także udział przy tworzeniu projektów zarządzeń Prezydenta i projektów uchwał RMW dotyczących zadań realizowanych przez Dział;
 

Sekcja Koordynacji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego

ul. Strzegomska 6
III piętro
tel./fax (71) 78-22-313

nadzór i koordynacja pracy publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, zwanych dalej RDDz;
wspieranie dyrektorów RDDz w sporządzaniu planów pomocy dziecku;
wspieranie i monitorowanie działań wychowawczych dyrektorów RDDz w zakresie przygotowywania dziecka do samodzielnego życia;
formułowanie na piśmie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz przekazywanie jej do właściwego sądu;
dokonywanie, w porozumieniu z dyrektorami RDDz, ocen sytuacji dzieci przebywających w RDDz;
nadzorowanie współpracy RDDz z sądem w zakresie wykonywanych zadań;
sporządzanie opinii oraz udzielanie informacji dotyczących wychowanków RDDz na potrzeby sądu;
współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie RDDz;
wspieranie działań na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, a gdy jest to niemożliwe, podejmowanie i monitorowanie regulacji sytuacji prawnej dziecka i w przypadku dzieci wolnych prawnie, nadzorowanie zgłaszania ich przez dyrektora RDDz do przysposobienia;
nadzór nad realizacją kontaktów z rodzicami biologicznymi wychowanków RDDz oraz sporządzanie opinii z zakresu współpracy z rodziną biologiczną na wniosek sądu;
koordynowanie wsparcia psychologicznego dla wychowanków RDDz;
kwalifikowanie i opiniowanie konieczności wprowadzenia do procesu wychowawczego indywidualnej bądź grupowej terapii psychologicznej lub pomocy socjoterapeutycznej;
informowanie sądów o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej;
wspieranie osób usamodzielnianych poprzez nadzorowanie przebiegu ich procesu usamodzielnienia na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego planu usamodzielnienia;
comiesięczne sporządzanie dokumentów księgowych do wypłaty środków finansowych na utrzymanie dziecka w RDDz na podstawie aktualnych wykazów wychowanków z poszczególnych RDDz;
kompletowanie, aktualizowanie i przechowywanie indywidualnej dokumentacji wychowanków RDDz;
zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przyjętych do RDDz;

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kierownik - Agnieszka Kowalska
ul. Strzegomska 6
III piętro pokoje nr 313, 316
tel./fax (71) 78-22-372
udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach przysługujących świadczeń pieniężnych;
bieżąca współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji porozumień dotyczących finansowania pobytu dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej;
dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, okresowej oceny rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz stała współpraca z sądem w tym zakresie;
przeprowadzanie wstępnej kwalifikacji i kierowanie na szkolenia kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
prowadzenie rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz o osobach zakwalifikowanych do pełnienia wskazanych funkcji;
organizowanie szkoleń oraz poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
przekazywanie, przy współpracy z Działem Księgowości, do Biura Informacji Gospodarczej informacji o rodzicach biologicznych zalegających z opłatami za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej;
zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną;
organizowanie opieki nad dziećmi, w przypadku, gdy rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza okresowo nie może jej sprawować;
prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych;
występowanie do sądu, w celu uzyskania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
opracowywanie pod względem merytorycznym, we współpracy z Zespołem ds. Organizacji i Nadzoru, projektów przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji) wydawanych przez Dyrektora, a także udział przy tworzeniu projektów zarządzeń Prezydenta i projektów uchwał RMW dotyczących zadań realizowanych przez Dział;

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonuje wstępnej kwalifikacji i kieruje na szkolenia kandydatów, ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz udziela wieloaspektowego wsparcia rodzinom zastępczym (spokrewnionym, niezawodowym, zawodowym), prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz  pełnoletnim wychowankom, opuszczającym   rodzinną pieczę  zastępczą.  Podstawowe zasady udzielania pomocy i wzajemnej współpracy określone są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Świadczenia i dodatki o których mowa w w/w przepisach  są udzielane na wniosek rodziny zastępczej (miejsce złożenia wniosku- siedziba Działu, ul. Strzegomska 6, III piętro). Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu pieczy zastępczej,
 • akt urodzenia dziecka (odpis zupełny),
 • poświadczenie zameldowania dziecka, w miejscu zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej,
 • informacja o dochodach dziecka (renta, alimenty, zasiłek pielęgnacyjny - decyzje, zaświadczenia oraz w przypadku posiadania- orzeczenie o niepełnosprawności),
 • akt zgonu, w przypadku śmierci rodziców biologicznych dziecka,
 • pisemne wskazanie rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie.

Sekcja Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Strzegomska 6
III piętro pokoje nr 305, 306, 317, 318
tel./fax (71) 78-22-311

prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji w sprawach pomocy pieniężnej udzielanej rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka;
rowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji dotyczących świadczeń przyznawanych dorosłym wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej;
przygotowywanie list wypłat i innej dokumentacji związanej z realizacją świadczeń;
opracowywanie umów zawieranych z rodzinami zastępczymi oraz rodzinnymi domami dziecka;
bieżąca współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji porozumień zawieranych w sprawach finansowania pobytu wychowanków w rodzinnych formach opieki zastępczej;
wydawanie zaświadczeń;
prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;
przygotowywanie okresowych zestawień, analiz i sprawozdań merytorycznych;
prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

 
Zespół Koordynacji i Monitoringu Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Młodych Techników 58
tel. (71) 78-22-323

przygotowanie i realizowanie planu pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej;
stałe współdziałanie z rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka w zakresie rozwiązywania bieżących problemów, związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej;
zapewnianie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci;
udział w organizowaniu szkoleń, grup wsparcia dla osób sprawujących pieczę zastępczą oraz pomoc rodzinom zastępczym zawodowym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
wspieranie działań zmierzających do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów dzieci z rodziną biologiczną, w ścisłej współpracy z terenowymi pracownikami socjalnymi ZTPS i ZOBU;
systematyczne informowanie sądu o całokształcie sytuacji dziecka, rodziny zastępczej oraz rodziny biologicznej;
dokonywanie okresowej oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka;
sporządzanie na zlecenie sądu opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną;
występowanie do sądu, w celu uzyskania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych (w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych).

Dział Świadczeń

ul. Hubska 30/32
Godziny urzędowania od 7.30 - 15.30.

Kierownik - Teresa Szymańda

Z-cy kierownika:

Natalia Siekierka - Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Liliana Dąbrówka - Sekcja Dłuzników Alimentacyjnych
Zofia Mozolewska - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
Elżbieta Laskowska - Sekcja Realizacji Świadczeń
Barbara Tomaszewska - Sekcja Administracyjno - Ekonomiczna


Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

 • Informowanie o zasadach przyznawania dodatków mieszkaniowych.
 • Kompletowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przyznania (lub odmowy przyznania) dodatków mieszkaniowych.

Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu i spełniać kryterium dochodowe, a mianowicie: średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie może przekroczyć 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35 m2 - dla 1 osoby
 • 40 m2 - dla 2 osób
 • 45 m2 - dla 3 osób
 • 55 m2 - dla 4 osób
 • 65 m2 - dla 5 osób
 • 70 m2- dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje najemcom opłacającym czynsz wolny.
Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.).

dodatki mieszkaniowe:
pok. 204 – 78-22-346
pok. 205 – 78-22-370


Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

 • Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych.
 • Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłacanie świadczeń rodzinnych.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji osób starających się o świadczenia rodzinne oraz osób pobierających świadczenia rodzinne.
 • Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
 • Udzielanie osobom niepełnosprawnym świadczeń finansowanych z funduszu celowego PFRON w ramach:
świadczenia rodzinne:
pok. 202 –osoby, których nazwiska zaczynają się na literę O, S, U, Sz, Ś, T – 78-22-368
pok. 203 – osoby, których nazwiska zaczynają się na literę R, P, Z, Ż – 78-22-352
pok. 207 – zespół ds. ulg – 78-22-353
pok. 302 – osoby, których nazwiska zaczynają się na literę A, B, C, D, F – 78-22-325
pok. 304 – osoby, których nazwiska zaczynają się na literę E, G, H, J, W – 78-23-503
pok. 306 – osoby, których nazwiska zaczynają się na literę I, K – 78-23-505
pok. 307 – osoby, których nazwiska zaczynają się na literę L, Ł, M, N, V, Y – 78-23-502

dłużnicy alimentacyjni:
pok. 101 – 78-22-389
pok. 102 – 78-23-537
pok. 103 – 78-22-388
pok. 107 – 78-22-348
pok. 108 – 78-23-571


Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych
Kierownik - Katarzyna Majchrzak
ul. Strzegomska 6
parter, sala 25
tel./fax (71) 78-22-339, 78-22-342, 78-22-357

 • Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
 • Udzielanie osobom niepełnosprawnym świadczeń finansowych z funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych do:
 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
 • turnusów rehabilitacyjnych
 • przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
 • Realizowanie innych programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Nadzór merytoryczny nad Warsztatami Terapii Zajęciowej we Wrocławiu oraz nad Środowiskowymi Domami Samopomocy we Wrocławiu.
 • Pomoc niematerialna w postaci kierowania do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnej.
 • Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.


Centrum Pracy Socjalnej I Rodziny (CPSR)
Kierownik - Katarzyna Janas
ul. Podwale 75 oficyna
tel./fax (071) 78-23-590, 78-23-592, 78-23-593

Dział ten świadczy usługi w zakresie poradnictwa:

 • psychologicznego
 • pedagogicznego
 • rodzinnego, w tym dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej" (więcej w zakładce "Dwa plus trzy i jeszcze więcej")
 • dla osób niepełnosprawnych, w tym osób niesłyszących (pomoc w pisaniu podań, wypełnianiu wniosków, załatwianiu spraw urzędowych, kontakcie z pracownikiem socjalnym -  tłumaczenie)
 • aktywizacji społeczno - zawodowej.


Poradnictwo ma charakter indywidualny i grupowy (grupy wsparcia i grupy edukacyjne).

Poradnictwo udzielane przez Centrum jest bezpłatne. Może z niego skorzystać każdy mieszkaniec Wrocławia.

CPSR koordynuje:

 • program prac społecznie użytecznych  (PSU) dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających
  z pomocy społecznej. 
 • działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. (71) 78-23-591
  (więcej w zakładce „Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie").

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjneg
ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
tel. (071) 78-22-398

WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I POMOCNICZEGO

REGULAMIN


Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego prowadzona jest przez Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych MOPS i zajmuje się wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
Osoba wypożyczająca sprzęt w Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego powinna przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu.
Przed wypożyczeniem sprzętu pobiera się od osoby wypożyczającej jednorazową kaucję. Ze względu na trudną sytuację materialną wypożyczającego i na jego udokumentowany wniosek kierownik Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych może wysokość kaucji obniżyć, rozłożyć na raty lub odstąpić od jej wymierzenia
Sprzęt rehabilitacyjny jest wypożyczany na okres maksymalnie do sześciu miesięcy.


Dział Pomocy Instytucjonalnej 
Kierownik - Dorota Iwaniec
ul. Strzegomska 6
I piętro, pokoje 115-117
tel./fax (071) 78-22-344, 78-22-343, 78-722-345
Pracownicy socjalni - pokój 117

 • Kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej.
 • Merytoryczne przygotowywanie decyzji kierujących i kwalifikujących do DPS i ustalanie odpłatności za pobyt osoby zainteresowanej w DPS.
 • Prowadzenie listy osób oczekujących na umieszczenie w DPS oraz rejestrów osób już umieszczonych w DPS.
 • Współpraca z dyrektorami domów pomocy społecznej na terenie Wrocławia i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w celu uzgadniania możliwości umieszczenia klienta w domu pomocy społecznej.
 • Koordynacja pracy domów pomocy społecznej w obrębie miasta i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania tego typu placówek.
 • Dział ten obsługuje osoby, które wymagają stałej, całodobowej opieki i nie można im zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Do umieszczenia w domu pomocy społecznej wymagany jest wniosek osoby zainteresowanej, jej zgoda na umieszczenie w domu, bądź zgoda przedstawiciela ustawowego, opinia ośrodka pomocy dotycząca stopnia sprawności, decyzja organu emerytalno - rentowego ew. decyzja o przyznaniu zasiłku stałego, wywiad środowiskowy. Pobyt w domu pomocy jest odpłatny - do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej. wnoszą:

  • mieszkaniec domu pomocy społecznej, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

  Ogólne zasady dotyczące funkcjonowania domów określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Natomiast szczegółowe zasady określające typy domów, sposób ich funkcjonowania, tryb kierowania i przyjmowania do domu pomocy, standard obowiązujących usług świadczonych przez domy pomocy określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837)

  Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców
  Kierownik - Tomasz Neumann
  ul. Zachodnia 3
  tel./fax (071) 78-23-580, 78-23-584

  • Diagnozowanie sytuacji bytowej, zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej i materialnej osób bezdomnych i uchodźców przebywających w obrębie miasta.
  • Udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych i rzeczowych osobom bezdomnym i uchodźcom.
  • Kierowanie do schronisk i noclegowni.

  W dziale tym załatwia się wszystkie formalności związane z przyznaniem świadczeń pieniężnych i rzeczowych ze środków pomocy społecznej osobom bezdomnym i uchodźcom.
  Podstawę prawną przy przyznawaniu świadczeń stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (jt. Dz.U. z 2003 Nr 128, poz. 1175).

  Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"
  ul. Litewska 20
  51-354 Wrocław
  tel. (071) 78-23-500, 78-23-504, 78-23-506
  Kierownik - Barbara Wrzesień

  Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Na Ciepłej"

  UWAGA: w związku z remontem Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Na Ciepłej" zostaje on z dniem 20 listopada 2013 roku przeniesiony aż do odwołania na ulicę Podróżniczą.
  ul. Podróżnicza 34/36
  53-208 Wrocław
  tel. (071) 367-44-12
  Kierownik - Wacław Nosek


  Ośrodkek Opiekuńczo-Adaptacyjny "Pensjonat dla Osób Starszych"
  ul. Kamieńskiego 190
  51-124 Wrocław
  tel. (071) 352-94-10
  Kierownik - Grażyna Ołdak

  Nadodrzańskie Centrum Wsparcia
  ul. Rydygiera 43 abcd i 45a
  50-248 Wrocław


  Dział Spraw Pracowniczych
  ul. Strzegomska 6
  pok. 209-212
  tel. 71-7822305
  tel. 71-7822308
  tel/fax 71-7822307
  Kierownik - Hanna Domańska


  Wrocław ZUS Urząd Pracy DWUP EFS Urząd Marszałkowski mcus zaz cirs wcs czas patron eea forum OPS ngo.pl  prom  nadzieja iskierka teatr park wodny 1