zdjęcie dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Informacja:
tel. (71) 78-22-322

15mar
2010

Fundusz alimentacyjnyGdzie można pobrać i złożyć wniosek?
Wnioski dotyczące funduszu alimentacyjnego można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składać wnioski należy od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 7.30 do 15.00 a w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00 w Dziale Świadczeń, ul. Hubska 30/32 w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA na parterze budynku.tłumaczenie na język migowy

Fundusz alimentacyjny

Z dniem 01 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia  07 września 2007 roku (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 ze zmianami).
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie miasta Wrocławia.

Do wniosku  należy dołączyć:
 • zaświadczenie organu  egzekucyjnego świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy,
 • informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej  Polskiej  i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (z uwzględnieniem dochodu brutto, składek na ubezpieczenie społeczne i należnego podatku) oraz zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2012 rok,
 • zaświadczenie o stanie egzekucji komorniczej za 2012 rok,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów,    
 • odpis  postanowienia sądu lub orzeczenia sądu zasądzającego alimenty,
 • odpis zabezpieczeniu powództwa o alimenty,
 • odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenia ze  szkoły lub szkoły wyższej  lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki (przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

UWAGA !!! W PRZYPADKU UZYSKANIA DOCHODU PO ROKU 2012 NALEŻY TO TAKŻE ZGŁOSIĆ W OŚRODKU !!!

W tym celu do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składni na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (wzór zaświadczenia do pobrania).

UWAGA !!! W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU Z 2012 DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DATĘ UTRATY DOCHODU ORAZ WYSOKOŚĆ UTRACONEGO DOCHODU !!!

Może to być np. świadectwo pracy oraz PIT 11 wystawiony przez pracodawcę za 2012 rok).

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej :
 • do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej.
 • do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o  znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.   


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00zł.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
zawarła związek małżeński.

Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek  zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy  zamieszkują na terenie miasta Wrocławia i   nie wywiązują się z obowiązku  alimentacyjnego wobec swoich dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień  z funduszu alimentacyjnego zawarte są  w ustawie  z dnia 07 września 2007 roku (DZ.U. z 2009 Nr. 1 poz. 7 ze zmianami) oraz  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).informacje wytworzyła: Natalia Siekierka
opublikowała: Patrycja Cuber


Wrocław ZUS Urząd Pracy DWUP EFS Urząd Marszałkowski mcus zaz cirs wcs czas patron eea forum OPS ngo.pl  prom  nadzieja iskierka teatr park wodny 1