zdjęcie dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Informacja:
tel. (71) 78-22-322

25lut
2008

Dodatek mieszkaniowy


Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?
Wnioski dotyczące dodatków mieszkaniowych można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składać wnioski należy od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 7.30 do 15.00 a w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00 w Dziale Świadczeń, ul. Hubska 30/32 w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA na parterze budynku.

POBIERZ WNIOSKI


DODATEK MIESZKANIOWY


Regulacje ustawowe dotyczące udzielania pomocy w formie dodatków mieszkaniowych precyzyjnie określają zasady i tryb ich przyznawania. Osoba ubiegająca się o taką formę pomocy w regulowaniu opłat za zajmowany lokal mieszkalny musi spełniać wszystkie określone warunki w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Niespełnienie choćby jednego z nich wyklucza możliwość uzyskania świadczenia. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy Państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Przyznaje się go na wniosek osoby uprawnionej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kryteria ustawowe:
1.   Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.
Dodatek przysługuje:
•    najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
•    osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
•    osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się
w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
•    innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
•    osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
2.   Uzyskiwanie odpowiednio niskich dochodów.
    Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom - jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:
•         175 % kwoty najniższej emerytury (brutto) - dla osoby mieszkającej samotnie (aktualnie jest to 1477,79 zł),
•         125 % kwoty najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są
co najmniej dwie osoby (aktualnie to jest 1055,56 zł na osobę).

Za dochód uważa się, (stosownie do art. 3. ust. 3. ustawy o dodatkach mieszkaniowych), wszelkie przychody po odliczeniu ich kosztów uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do celów obliczania dodatku do dochodu przykładowo zalicza się zasiłki dla bezrobotnych, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne (nagrody jubileuszowe, trzynastki zwroty uzyskane za zakup wczasów itp.), uzyskaną kwotę ze sprzedaży zarówno akcji jak i też nieruchomości oraz obligacji, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z tytułu  rodziny zastępczej , zasiłki rodzinne wraz z dodatkami  na dzieci, zasiłki pogrzebowe, wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenia z umów o dzieło, wynagrodzenie z umów zlecenia itp.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa domowego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego  dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - aktualnie  jest to przeciętny dochód z pracy indywidualnych gospodarstw rolnych 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2013 roku - 2431 zł.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku
Ustawodawca w sposób wyczerpujący wymienia odliczenia od przychodu, a wyliczenie to stanowi katalog zamknięty.

3. Zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni użytkowej

- zróżnicowanej w art. 5. ust. 1. powołanej wyżej ustawy - w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może być większa

niż powierzchnia określona ustawowo.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
a)   30%,
b)   albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:


 Liczba osób
w gospodarstwie domowym
 Powierzchnia normatywna, do której jest naliczany dodatek mieszkaniowy  130% -
powierzchnia użytkowa lokalu, której nie można przekroczyć aby otrzymać świadczenie
30%
 150% -
pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza  60%
 1    osoba  35    m2 45,5    m2
 52,5    m2
 2    osoby  40    m2  52,0    m2  60,0    m2
 3    osoby 
 45    m2  58,5    m2  67,5    m2
 4    osoby  55    m2  71,5    m2  82,5    m2
 5    osób
 65    m2  84,5    m2  97,5    m2
 6    osób  70    m2  91,0    m2 105,0    m
 7    osób  75   m2  97,5    m2 112,5    m2
 8    osób  80    m2  104,0    m2 120,0    m2
 9    osób  85   m2  110,5    m2 127,5    m2
 10    osób  90   m2  117,0    m2 135,0    m2
 11    osób  95    m2  123,5    m2 142,5    m2
 12    osób  100    m2  130,0    m2  150,0    m2

Do obliczania dodatku zgodnie z art. 5. ust. 3. powołanej ustawy przewiduje się możliwość przyjęcia zwiększonej powierzchni normatywnej lokalu mieszkalnego o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje:
- osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim
- osoba  niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Kompetencje do orzekania o zamieszkiwaniu w oddzielnym pokoju należą do powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku,  poz. 776 z późn. zm.).

Wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, ma zastosowanie wówczas, gdy osoba niepełnosprawna zamieszkuje w lokalu z innymi osobami. Zatem w razie braku innych osób zamieszkujących nie ma rozróżnienia na pokoje oddzielne i nieoddzielne a posiadanie przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju nie skutkuje automatycznie powiększeniem normatywnej powierzchni. Powierzchnię normatywną zawsze powiększa się przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim.

Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest również od wysokości wydatków mieszkaniowych w miesiącu, w którym jest składany wniosek. Do obliczenia jego wysokości przyjmuje się następujące wydatki:

 • czynsz,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • inne niż wymienione w pkt.1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • wydatki stanowiące podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

W przypadku lokali, w których nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub instalacji gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – przysługuje ryczałt na zakup opału, który stanowi część dodatku mieszkaniowego. Ryczałt na zakup opału oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.);
•         przy braku CO – za wydatek, stanowiący podstawę  obliczania ryczałtu na zakup opału, uznaje się równowartość 5 kilowatogodzin energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy,
z wyłączeniem opłaty  abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, na 1m2 normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której  mowa w art.5, z uwzględnieniem art.6 ust 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).
•         przy braku CW – za wydatek stanowiący  podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału,  uznaje się równowartość  20 kilowatogodzin energii elektrycznej według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy,
z wyłączeniem opłaty abonamentowej oraz stałych opłat miesięcznych, na każdego członka  gospodarstwa,
•         przy braku instalacji gazu przewodowego - za wydatek , stanowiący podstawę  obliczania ryczałtu na  zakup  opału, uznaje się równowartość 10 kilowatogodzin  energii elektrycznej w gospodarstwie jednoosobowym według rachunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wyłączeniem opłaty  abonentowej i stałych opłat miesięcznych, oraz równowartość 2 kilowatogodzin  na każdą dodatkową osobę.

Przy zajmowaniu części lokalu przez osobę lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się tylko wydatki, przypadające
na tę część lokalu lub domu. Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:
 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w  ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla  danego lokalu, gdyby ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:
 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Dodatkowe informacje :
•    Kolejny wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji
o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
•    Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek.
•    Dokumenty, na podstawie których osoba wypełniła deklarację o wysokości dochodów ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.
•    Dodatek jest wypłacany na konto zarządcy domu, natomiast ryczałt na zakup opału do rąk wnioskodawcy, aczkolwiek istnieje możliwość złożenia prośby o przekazywanie całej wysokości dodatku (wraz z ryczałtem) na konto zarządcy domu.
•    Dodatku nie przyznaje się, jeżeli kwota wyliczonego dodatku byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.
•    Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać zarówno od wnioskodawcy jak i też innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu stanowi podstawę do wydania decyzji    odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.
 
Postępowanie w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu , który wydał decyzję w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.


Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest wypełnić i złożyć:

 

Pełne informacje na temat składania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, zasad przyznawania dodatku, jego wypłacania i wstrzymywania można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 30-32 lub na stronie http://www.mops.wroclaw.pl/.


Podstawa prawna:
1.     Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 ze. zm.);
2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków  mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 156, poz. 1817 ze zm.);
3.  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza  wywiadu oraz  oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa  domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania  wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

 


Wrocław ZUS Urząd Pracy DWUP EFS Urząd Marszałkowski mcus zaz cirs wcs czas patron eea forum OPS ngo.pl  prom  nadzieja iskierka teatr park wodny 1