zdjęcie dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Informacja:
tel. (71) 78-22-322

24mar
2010

Asystent rodziny


W marcu 2012 upłyną już trzy lata odkąd pojawienia  się asystentów rodziny w projekcie systemowym Wrocław Miastem Aktywnych.

Od marca 2012 r. przewidziane jest wsparcie  dla 100 rodzin zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie systemowym Wrocław Miastem Aktywnych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez 20 asystentów rodzinnych .

Do głównych zadań asystenta rodzinnego należy:

-Ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym.
- Osobisty kontakt z prowadzonymi osobami/rodzinami, w szczególności przez spotkania, które odbywają się w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z daną osobą/ rodziną (8 spotkań w miesiącu).
- Diagnozowanie sytuacji  rodziny/ osoby w oparciu o rzetelne badanie potrzeb i możliwości.
- Opracowanie planu pomocy i modyfikowanie tego planu w trakcie pracy z osobą/rodziną i z jej udziałem.
- Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w szczególności w zakresie:

a) prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc dzieciom w nauce itd.),
b) promowanie zdrowego stylu życia ( edukacje w zakresie higieny osobistej, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.),
c) gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami, dbałość o bieżące opłaty itp.),
d) podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, drobne remonty itp.).  

Niezmiennie ich praca rozpoczyna się od określenia potencjałów i deficytów osób czy rodzin, które mają wspierać przez kolejne kilka miesięcy. Na podstawie tego nakreślony zostaje plan działania zmierzający do poprawy sytuacji życiowej uczestnika. Asystent pokazuje możliwości rozwiązania problemów, wybrnięcia z trudności, wspiera podczas działania, ale nigdy nie robi niczego za osobę, której udziela wsparcia. Towarzyszy, ale nie zastępuje


W tym roku wsparcie asystenta rodziny realizowane będzie do 30.09.2011 r.

Wrocław ZUS Urząd Pracy DWUP EFS Urząd Marszałkowski mcus zaz cirs wcs czas patron eea forum OPS ngo.pl  prom  nadzieja iskierka teatr park wodny 1