zdjęcie dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Informacja:
tel. (71) 78-22-322

19maj
2008

Adaptacja pomieszczeń przy pl. Św. Macieja 4 we Wrocławiu na biura Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr VII Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Adaptacja pomieszczeń przy pl. Św. Macieja 4 we Wrocławiu na biura Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr VII Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.


 

W terminie V.2005r. – IX.2006r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w imieniu Gminy Wrocław (Beneficjent) realizował inwestycję dofinansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata 2005-2006, Priorytet III, Działanie 3.5. “Lokalna infrastruktura społeczna”, Poddziałanie 3.5.2. “Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia (zadania z zakresu pomocy społecznej)”
Inwestycję zrealizowano w II etapach – w ramach dwóch projektów (2005 i 2006r.)
I etap
Roboty w ramach I etapu zrealizowano w terminie V – XII.2005r., w ramach projektu „Adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola przy pl. Św. Macieja 4 we Wrocławiu z przeznaczeniem na biura Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Nr VII”, na podstawie umowy nr 64/KW/05 z dnia 11.10.2005r.Zakres rzeczowy zadania obejmował: opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych; robót elektrycznych, wentylacyjnych oraz instalacji sanitarnej (wod-.kan.) a także sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad wykonaniem projektu.W II kwartale 2005r. (maj) otrzymano opracowaną dokumentację techniczną i kosztorysową, uzyskano pozwolenie budowlane.
W III kwartale 2005r. (wrzesień) rozpoczęto procedurę zamówień publicznych, w trybie negocjacji bez ogłoszenia, którą zakończono w IV kwartale (październik) wyborem wykonawcy robót modernizacyjnych. Dnia 02.XI.2005r. przekazano obiekt wykonawcy. Roboty budowlane (roboty demontażowe, rozbiórkowe i wyburzeniowe wraz z wywozem gruzów; montaż nadproży, zamurowanie otworów, bruzd oraz uzupełnienie ścianek; montaż ścianek działowych oraz stropów z płyt G-K; montaż naświetli; roboty posadzkarskie; roboty tynkarskie ścian) zakończono dnia 30.XI.2005r. (dokonano odbioru częściowego). Roboty instalacyjne (montaż instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz wentylacyjnej) zakończono dnia 21.XII.2005r. Dokonano odbioru końcowego wykonanych prac. Osiągnięto stan surowy zamknięty adaptacji pomieszczeń, będący przedmiotem projektu.
Prawidłowe wykonanie robót zapewnił sprawowany nadzór inwestorski oraz autorski na warunkach wskazanych w umowach z wykonawcami.Zakres rzeczowy zadania został wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania: roboty budowlane objęły 198m2 powierzchni użytkowej, położono ok. 687mb przewodów instalacji elektrycznej, 47mb przewodów instalacji wentylacyjnej, 82mb rurociągów wod.- kan.  Dnia 21.XII.2005r., po ostatecznym odbiorze wykonanych robót wystąpiono z wnioskiem o wypłatę dotacji. Płatności za wystawiane przez wykonawców faktury ponoszone były na bieżąco w trakcie realizacji zadania, ze środków własnych Beneficjenta. Płatności za ostatnią fakturę dokonano po otrzymaniu dotacji z DUW, tj. dnia 29.XII.2005r. (por. tabela nr 1)
II etap
Roboty w ramach II etapu zrealizowano w terminie I – IX.2006r., w ramach projektu “Adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola przy Pl. Św. Macieja we Wrocławiu z przeznaczeniem na biura Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr VII – II etap”, na podstawie umowy nr 97/KW/2006 z dnia 29.08.2006r. W ramach II etapu (2006r) założono realizację robót o charakterze wykończeniowym (roboty budowlane, instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej), a także instalację w obiekcie sieci komputerowej oraz urządzeń pełniących funkcję ochrony (rolety, żaluzje). 
 
W I kwartale wykonano część prac budowlanych (murarskich, tynkarskich, malarskich, itp.).
W ramach prac związanych z siecią komputerową zlecono, odebrano i zapłacono za wykonanie: 
*projektu sieci i kosztorysu inwestorskiego;
*prac instalacyjno-montażowe sieci komputerowej (1 kpl., tj.: przewody elektryczne, panele ekranowe, panele zasilająco-filtrujące, gniazda z blokadą, rozdzielnica, itd.).
W I kwartale dokonano także zakupu i montażu w remontowanych pomieszczeniach żaluzji pionowych oraz rolet zewnętrznych, zabezpieczających (1 kpl.).
W związku z brakiem środków finansowych w II kwartale nie wykonano żadnych prac w ramach projektu.
W III kwartale rozpoczęto przerwane prace budowlano-instalacyjne: elektryczne, sanitarne, wentylacyjne. Do końca VII.2006r. wykonano prace wykończeniowe, drobne prace malarskie, montaż osprzętu, montaż domofonu (instalacja elektryczna), prace regulacyjne oraz przeprowadzono próby funkcjonowania urządzeń i instalacji oraz pomiary elektryczne, ciśnieniowe, instalacji sanitarnej, wentylacji (skuteczności), itp.
W dniu 01.VIII.2006r. dokonano odbioru technicznego końcowego, co umożliwiło wszczęcie procedur związanych użytkowania pomieszczeń (zgodnie z Prawem budowlanym). Lokal oddano do użytku w dniu 19.IX.2006r.Po otrzymaniu ostatniej faktury za pełniony nadzór inwestorski (18.IX.2006r.) złożono do Wojewody wniosek o wypłatę dotacji. Dotacja została przelana na rachunek wykonawcy robót w dniu 04.X.2006r.
Finansowanie inwestycji.
Realizację inwestycji sfinansowano zgodnie z poniższą tabelą:


 

Całkowita wartość projektu Środki z dotacji celowej Wkład własny
I etap
(2005r.)
225 796,23 zł
(100%)
44 956,03 zł
(19,91%)
180 840,20 zł
(80,09%)
II etap
(2006r.)
100 000,00 zł
(100%)
50 000,00 zł
(50%)
50 000,00 zł
(50%)
Ogółem
(I+II etap)
325 796,23 zł
(100%)
94 956,03 zł
(29 %)
230 840,20 zł
(71%)
           

 

Wrocław ZUS Urząd Pracy DWUP EFS Urząd Marszałkowski mcus zaz cirs wcs czas patron eea forum OPS ngo.pl  prom  nadzieja iskierka teatr park wodny 1