zdjęcie dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Informacja:
tel. (71) 78-22-322

21maj
2009

Wrocławska diagnoza problemów społecznych 2009 – 2010
Informacja nt. realizacji projektu pn. „Wrocławska diagnoza problemów społecznych”


W okresie 1 lutego 2009 – 31 grudnia 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako reprezentant Gminy Wrocław, wraz z Partnerem - Stowarzyszeniem „Wspólnota Europejska – Nasz Wspólna Sprawa”, realizował projekt pn. „Wrocławska diagnoza problemów społecznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2.1 Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI.

Głównym celem projektu było opracowanie diagnozy problemów społecznych mieszkańców Wrocławia dla potrzeb Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Realizacja celu głównego miała pozwolić na wyznaczanie kierunków działań rozwiązywania problemów społecznych we Wrocławiu oraz zwiększenie szansy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na integrację ze środowiskiem i rynkiem pracy.
 
Osiągnięcie wyznaczonych celów potwierdza realizacja założonych rezultatów/ produktów projektu, tj.:

•    sporządzenie analizy desk–research w zakresie realizacji polityki społecznej we Wrocławiu,
•    zrealizowanie badań ilościowych wrocławskich gospodarstw domowych, n=2500 obserwacji (raport w załączeniu),
•    zrealizowanie badań ilościowych respondentów indywidualnych, członków wrocławskich gospodarstw domowych, n=5000 obserwacji (raport w załączeniu),
•    opracowanie rekomendowanej Strategii rozwoju społecznego m. Wrocławia (Strategii rozwiązywania problemów społecznych),
•    opracowanie Modelu Działań Instytucjonalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, wyznaczającego kierunki działań instytucji,
•    opracowanie i wydanie 3-tomowej publikacji omawiającej rezultaty projektu (w załączeniu),

Dodatkowo zrealizowano badania dotyczące specyficznych problemów społecznych: rodzin zastępczych oraz usług społecznych i opiekuńczych (łącznie n=720 obserwacji).
W ramach działań promocyjno – informacyjnych zorganizowano 3 Seminaria połączone z panelami dyskusyjnymi z udziałem ekspertów oraz Konferencję podsumowującą projekt.


Kierownik projektu: dr Jacek Pluta, jpluta@uni.wroc.pl


Dokumenty do pobrania:
1. Raport - diagnoza mieszkańców Wrocławia
2. Raport - diagnoza gospodarstw domowych
3.
Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia
4. Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta
5. Studia nad strategią rozwoju społecznego miasta Wrocławia

Wrocław ZUS Urząd Pracy DWUP EFS Urząd Marszałkowski mcus zaz cirs wcs czas patron eea forum OPS ngo.pl  prom  nadzieja iskierka teatr park wodny 1